Araç Belediyesi
2024 Haziran Meclis Toplantısı Kararları
Geri
07.06.2024

 

 

 

T.C.

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

( Meclis Başkanlığı )

İ L A N

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

07/05/2024 tarihinde yapılan Haziran 2024 Belediye meclis toplantısında alınan 32 – 33 – 34 – 35 sayılı kararlar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 10/06/2024 tarih ve 4447 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilmiş olup, meclis kararları özetleri aşağıda sunulduğu gibidir. 10/06/2024

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN / 2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

04.06.2024

Karar Sayısı

32

Karar Konusu

Trafikten Çekilen ve Tamiri Ekonomik Olmayan Araçların Satışının Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

237 Sayılı Taşıt Kanununun 13. maddesi gereği Belediye Başkanlığımıza ait tamiri ekonomik olmayan 37 HC 001 plakalı 2005 model Skoda marka otomobilin,   Fiat Doblo marka 2012 model 37 HH 001 plakalı aracın, Man marka 1985 model 37 HF 114 plakalı otobüsün, Dodge 150 Power marka 1988 model 37 HA 626 plakalı pikabın, Ford Cargo marka 1994 model 37 HE 317 plakalı su tankerinin, Fatih marka 1995 model 37 BG 060 plakalı yol süpürge aracının, Renault AC Steyşın marka 1993 model 37 ABC 427 plakalı aracın ve ekonomik ömrünü doldurmuş Belediyemize ait Ford marka 1968 model 37 HC 009 plakalı itfaiye aracının, MAN marka 1986 model 37 AAY 765 plakalı otobüsün, Ford marka 1983 model 37 HC 010 plakalı itfaiye aracının, Volvo marka 1977 model 37 HE 855 plakalı tır çekicisinin satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Aziz ÖZELCİ, Tevfik Demir ÖZDEMİR, Hakkı Cidal SAVAŞ, Şakir ÇOLAK’ın red oylarına karşılık toplantıya katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN / 2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

04.06.2024

Karar Sayısı

33

Karar Konusu

Belediyemize ait Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Hurda Durumda Olan Araçların Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketine Verilmesi Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

20/03/1971  tarih  ve  7/2156  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararında;  "Resmî daire ve idareler ve iktisadi devlet teşekkülleri ile bunlara ait müessese ve iştiraklerinin malik oldukları her çeşit maden hurdaları ile bunların hurda hâlindeki halitalarının ve kullanılmayacak bir hâle gelmiş bulunan muharrik ve müteharrik araçlarının kendi ihtiyaçlarından fazlalarının, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından altı ayda bir piyasa etütlerine dayanılarak yapacağı tespit ve teklif ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca kabul edilecek fiyatlarla adı geçen Kuruma satış suretiyle devredileceği" ve 03/07/021 tarih ve 31530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7330 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanunun Görev ve Yetki başlıklı 4. Maddesinin 4. Fıkrasında  “Şirket ikili veya çok taraflı anlaşmalar gereği yabancı ülkeler tarafından Türkiye’de bırakılanlar ile kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde ellisi kamuya ait olan bağlı ortaklıklarca ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemeleri; birinci fıkrada belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli olan malzemelerin üretilmesinde ham madde olarak kullanmak ve gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlarından satın alabilir veya devralabilir. Bu fıkrayla ilgili hususlar hakkında 17/12/1937 tarihli ve 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır” denildiğinden;

     Belediyemiz araç kayıtlarında bulunan ancak faal olarak kullanılmayan ve ekonomik ömürlerini tamamlamış hurda durumunda bulunan Man marka 1985 model 37 HE 527 plakalı 5810668 şasi nolu 32901800033130 motor seri nolu otobüsün,  Fiat 50 Nc marka 1985 model 37 HC 319 plakalı 019980 şasi nolu 84002365475043 motor seri nolu kamyonun, Fiat 50 Nc marka 1987 model 37 HD 423 plakalı 25015 şasi nolu FİAT804002365485622 motor seri nolu kamyonun, BMC Levent 1993 model 37 HA 233 plakalı 52-00025 şasi nolu 18V823B-D471170 motor seri nolu pikabın, Yıldız Marka 1986 model 37 HE 856 plakalı 78YT017 şasi nolu dorsenin (yarı romörk) hurdaya ayırılması ve araçların Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine satılması işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Aziz ÖZELCİ, Tevfik Demir ÖZDEMİR, Hakkı Cidal SAVAŞ, Şakir ÇOLAK’ın red oylarına karşılık toplantıya katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN / 2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

04.06.2024

Karar Sayısı

34

Karar Konusu

Huruçören Köyü 167 Ada 1 Parselin Satışının Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi "Taşınmaz mal alımına, satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, "uyarınca taşınmaz mal satımına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dahilindedir.      Belediye Başkanlığımıza ait Huruçörün Köyü 167 ada 1 parselin satışının yapılmasına, satış iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine Yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Aziz ÖZELCİ, Tevfik Demir ÖZDEMİR, Hakkı Cidal SAVAŞ, Şakir ÇOLAK’ın red oylarına karşılık toplantıya katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN / 2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

04.06.2024

Karar Sayısı

35

Karar Konusu

Kastamonu Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi İçin İller Bankası A.Ş’den Kredi Kullanılması Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

      Kastamonu İl Özel idaresi, Kastamonu Belediyesi ve 19 ilçe Belediyesinden oluşan Kastamonu Mahalli idareler Birliği'nin (KASMİB) son kullanıcısı olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün ise program otoritesi olduğu Kastamonu (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Operasyonel Tanımlama Belgesi doğrultusunda projenin toplam maliyeti 11.554.136 Euro olarak konulmuş olup bunun %74,23'ünün Avrupa Birliği IPA fonundan; %10,31'inin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynaklarından; %15.46'sının ise Birliğimiz kaynaklarından karşılanması öngörülmüştür.

     Birlik Meclisimizin 28.11.2019 tarihli ve 16 No'lu kararıyla Proje finansmanının Birliğin bütçesinden karşılanacak olan kısmıyla ilgili taahhüt verilmiştir.

    Birlik Meclisimizin kararıyla verilen taahhüt gereğince, Finansman Anlaşmasında belirtilen uygunluk süresi içerisinde proje toplam maliyetinin %15,46'sının; uygunluk süresi son tarihinden sonra gerçekleştirilecek proje faaliyetlerine ilişkin maliyetlerinin ve proje kapsamında artması nedeniyle yapılması gereken ödemelerin ise tamamının Birliğimiz bütçesinden karşılanacağı; bu maliyetin Birliğimiz kaynakları ya da İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen kredilerden karşılanamaması halinde; 5779 sayılı "İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" kapsamındaki paylardan kesinti yaparak tahsil edilmesi konusunda Bakanlığın yetkilendirildiği kabul edilmiştir

      Yine Birlik Meclisinin 30.04.2024 tarihli kararıyla, "Proje Eş Finansmanı ve Yönetimine İlişkin Operasyonel Anlaşma" metni gereğince KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi'nin Tedarik ihale bütçesinin (6.154.100 Euro) Birliğimize ait %15,46 oranındaki kısmının (951.423.86 Euro) finanse edilebilmesi için, kredi çekilerek karşılanması, bu tutarın kadar borçlanmaya ve kredi kullanımına, bu amaçla üye mahalli idarelerin kendi meclislerinden karar alarak İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne kredi tahsisi için başvurulmasına karar verilmiştir.

     KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında Birliğimiz tarafından finanse edilecek olan 951.423.86 Euro tutarında kredinin üye mahalli idarelerin %50 oranında toplanan katı atık miktarlarına; %25 oranında 2022 yılı kesin hesaplarına; %25 oranında ise nüfusa göre üye mahalli idarelere gönderilecek örnek tablolara göre, kendi meclislerinden "kredi çekilmesi ve borçlanmaya" yönelik karar almaları gerekmektedir.

     Yukarıda açıklanan sebeplerle, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Meclis kararları gereğince, Kastamonu (KASMÏB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi için iller Bankası A.Ş.'den 12.398,97€(onikibinüçyüzdoksansekizEurodoksanyedicent) Euro kredi kullanılmasına ve borçlanmaya, kredi kullanımıyla ilgili sözleşme yapmaya ve imzalamaya, kredi teminatı olarak temlik, rehin ve ipotek vermeye, krediyle her türlü is ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Süleyman YAZKAN’ın yetkili kılınmasına yapılan işaretleme oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI