Araç Belediyesi
2023 - TEMMUZ KARAR ÖZETLERİ
Geri
04.07.2023

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.07.2023

Karar Sayısı

28

Karar Konusu

Su Ücret Tarifeleri Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

      Belediyemizin su temini için sarf ettiği harcamaların, işçi maliyetlerinin, malzeme, bakım, onarım ve elektrik ücretlerinin artması nedeni ile su ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden Belediye Meclisinin 06/12/2022 tarih ve 48 sayılı kararı ile belirlenen 2023 Mali Yılı Belediye Tasdike Tabi Olan Tarife Cetvellerinin 1. Maddesi Su Ücret Tarifesinin 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. ve 35. Maddelerindeki su ücretlerine 2023/7. dönemden geçerli olmak üzere %60 oranında artış yapılmasına, 40. maddesindeki Katı Atık Toplama Bedelinin 20,00TL (KDV Hariç) olarak belirlenmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Adem ÖZDEMİR ve Sevcan İLHAN’nın red oylarına karşılık toplantıya katılan diğer meclis üyelerin kabul yönündeki oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.07.2023

Karar Sayısı

29

Karar Konusu

Yukarıaraç Mahallesi 134 Ada 1 Parselin Satın Alınması.

K A R A R   M E T N İ

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi (h) bendi “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.”ve 18. Maddesi (e) bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” gereği İlçemiz Yukarıaraç Mahallesi mülkiyeti Metin SAVAŞ'a ait 134 ada 1 numaralı parselin yüzme havuzu yapmak amacı ile 150.000,00TL (yüzellibinTürklirası) bedel karşılığında belediyemiz adına satın alınmasına, parselin satın alınması ile ilgili bütün işlemleri yürütmesi için Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA’ya yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI