Araç Belediyesi
2023 - ŞUBAT KARAR ÖZETLERİ
Geri
14.02.2023

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 13/02/2023 tarih ve 2695 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 07/02/2023 tarihli Şubat/2023 Olağan Meclis Toplantısında alınan 10 – 11 – 12 sayılı meclis kararlarının metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.    

 

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.02.2023

Karar Sayısı

10

Karar Konusu

Organize Sanayi Bölgesinin Yapımındaki Çalışmalar İçin Yetki Verilmesi.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Başkanlığımız ve İhsangazi Belediye Başkanlığı işbirliği ile Araç ve İhsangazi ilçelerinde belirlenecek ortak bir alanda kurulması hedeflenen İhsangazi Araç Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak ilçemiz ve belediyemiz adına yapılacak olan iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA'ya yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.02.2023

Karar Sayısı

11

Karar Konusu

Belediye Mevcut Memur Norm Kadro Derece Cetvelinin Düzenlenmesi.

K A R A R   M E T N İ

26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 19/01/2023 kabul tarih ve 7433 nolu Devlet Memurları Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 3. Maddesi ile 657 sayılı kanununa eklenen geçici 48. Maddenin b fıkrası ile İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. 

     7433 sayılı Kanunda, bu maddeye göre memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği hükmü yer almaktadır. Memurların derece yükselmeleri ve kademeleri ilerlemeleri 657 sayılı Kanunun 64’üncü ve devamı maddelerine göre yapılmaktadır. Anılan Kanunun 64’üncü maddesinde kademe, derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerleme olarak tanımlanmış ve memurun kademe ilerlemesi yapabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması ve derecesinde ilerleyebileceği bir kademenin bulunmasının şart olduğu belirtilerek kademe ilerlemesine ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir. Derece yükselmesinin şartları ise aynı Kanunun 68’inci maddesinin (A) fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, derece içinde en az üç yıl ve bu derecenin 3’üncü kademesinde bir yıl bulunulması ve kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen niteliklerin elde edilmesi şartıyla derece yükselmesinin yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Memurların intibak işlemleri 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C ) bendine göre yürütülmektedir. Bu bentteki hükümlerin anlaşılabilmesi için öncelikle (A) bendinde memuriyet sınıflarının öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademelerine göz atmak gerekecektir. 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre çalışan tam zamanlı sözleşmeli personel öğrenim durumlarına uygun derece ve kademeden başlatılacaktır. 7433 sayılı Kanun, sözleşmeli statüde geçen sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde hesaplanacağını öngördüğünden, uygun derece ve kademelerden başlamak üzere her bir hizmet yılına bir kademe ve her üç hizmet yılına bir derece hesabıyla ilerletme yapılacaktır. 657. Sayılı DMK’nın 36’ncı maddede sayılan avukatlar, mühendisler, mimarlar, hekimler, mesleki ve teknik öğrenim görenler gibi meslek mensupları bakımından derece ve kademelerde ilerleme imkânı veren düzenlemelere ve bu hakkı veren diğer yasal düzenlemeler dikkate alınarak Belediyemiz Sözleşmeli personelin karşılığında çalıştığı kadronun derecesi, sözleşmeli personelin hizmet süresi ve eğitimi dikkate alındığında atanması gereken derece ile uyumlu değilse, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesindeki “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır…” hükmü gereği (ll) Sayılı Cetvel, Boş Memur Kadro Değişikliği Cetveli ve (lll) Sayılı Cetvel, Dolu Memur Kadro Değişikliği Cetvellinin düzenlenmesi ve onaylanmasına Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Eki : (ll) Sayılı Cetvel, Boş Memur Kadro Değişikliği Cetveli 

       (lll) Sayılı Cetvel, Dolu Memur Kadro Değişikliği Cetveli 

 

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.02.2023

Karar Sayısı

12

Karar Konusu

HES Projesinin Yapılacağı Alanının İmar Planı Sınırları İçerisine Alınması İçin Hazırlanan Planının Onaylanması

K A R A R   M E T N İ

Belediyemize ait Adil Acar Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Araç Çayı üzerinde yapılacak HES proje alanının belediye imar planı sınırları içerisine alınması konusunun incelenmesi Belediye Meclisinin 06/12/2022 tarih ve 47 sayılı kararı ile Belediye İmar Komisyonuna havale edilmiş, İmar Komisyonu 13/12/2022 tarihli toplantısında İlçemiz Yukarıaraç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Adil Acan Elektrik Enerji Üretim A.Ş. tarafından yaptırılacak HES projesinin bulunduğu alanın Belediye imar planı sınırları içerisine dahil edilmesi konusu incelenerek elektrik üretiminin Belediyemize ekonomik olarak katkı sağlaması yanında ek olarak üretim için kullanılacak suyun depolanacağı gölet çevresinin de mesire alanı olarak kullanılmak üzere düzenlenebilmesi için bölgenin mevcut imar planına dahil edilmesinin uygun olduğuna karar vermiştir. Belediye Meclisinin  05/01/2023 tarih ve 4 sayılı kararı 13/12/2022 tarihli Belediye İmar Komisyonu raporunun kabul edilerek Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş. tarafından yaptırılacak HES projesinin bulunduğu alan üzerine imar planı  yaptırılmasına karar verilmiştir.

Adil ACAR Elektrik Enerji Üretim A.Ş tarafından Araç Çayı üzerinde yaptırılacak olan HES projesi çevresinin imar planı içerisine alınması için DAMPO Danışmanlık Araştırma Mimarlık Planlama Ltd. Şti. tarafından hazırlanan planın onaylanmasına, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınmasından sonra E- Plan üzerinden askıya çıkartılmasına, kararın gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.