Araç Belediyesi
19.01.2023

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 10/01/2023 tarih ve 2585 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 05/01/2023 tarihli Ocak/2023 Olağan Meclis Toplantısında alınan 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 sayılı meclis karar metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2023MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05/01/2023

Karar Sayısı

1

Karar Konusu

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediye Denetim Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması.

K A R A R   M E T N İ

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denildiğindin yapılan açık oylama neticesinde üye sayısının 3 (üç) olmasına oybirliği ile karar verildi.

      Denetim Komisyonu Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda, Belediye Meclisi üyeleri Aziz ÖZELCİ (CHP) 7 (yedi) oy, İrem Yasemin SAVAŞ (CHP) 7 (yedi) oy, Adem ÖZDEMİR (AKP) 7 (yedi) oy aldıkları görülmüş olup,        Belediye Meclis Üyeleri Aziz ÖZELCİ,  İrem Yasemin SAVAŞ ve Adem ÖZDEMİR'in Belediye Denetim Komisyonu Üyeliklerine seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2023MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05/01/2023

Karar Sayısı

2

Karar Konusu

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği Belediye Meclis Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ödeneğinin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi..

K A R A R   M E T N İ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. Maddesinde Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. maddesi (a bendi nüfusu 10.000 ' e kadar olan belediyeler)uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Denilmekte olup,      Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu 2023 mali yılı içerisinde Belediye Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 250,00TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2023MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.01.2023

Karar Sayısı

3

Karar Konusu

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Gereği Belediye Meclisi Toplantı Günü Saatinin ve Tatil Ayının Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

      5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, yapılan açık oylama sonucunda 2023 yılı Belediye Meclisinin toplantı gününün her ayın ilk SALI günü saat 14.30 ve Belediye Meclisi tatil ayının AĞUSTOS ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2023MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.01.2023

Karar Sayısı

4

Karar Konusu

HES Projesinin Yapılacağı Alanının İmar Planı Sınırları İçerisine Alınması İle İlgili İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin 06/12/2022 tarih ve 47 sayılı kararı ile Belediyemize ait Adil Acar Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Araç Çayı üzerinde yapılacak HES proje alanının belediye imar planı sınırları içerisine alınması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.      

Belediye İmar Komisyonu 13/12/2022 tarihli toplantısında İlçemiz Yukarıaraç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş. tarafından yaptırılacak HES projesinin bulunduğu alanın Belediye imar planı sınırları içerisine dahil edilmesi konusu incelenerek elektrik üretiminin Belediyemize ekonomik olarak katkı sağlaması yanında ek olarak üretim için kullanılacak suyun depolanacağı gölet çevresinin de mesire alanı olarak kullanılmak üzere düzenlenebilmesi için bölgenin mevcut imar planına dahil edilmesinin uygun olduğuna karar vermiştir.      

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda 13/12/2022 tarihli Belediye İmar Komisyonu raporunun kabul edilerek Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş. tarafından yaptırılacak HES projesinin bulunduğu alan üzerine imar planı  yaptırılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2023MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.01.2023

Karar Sayısı

5

Karar Konusu

Çay Mahallesi 126 Adada İlave İmar Planı Yapılması

K A R A R   M E T N İ

İlçemiz Çay Mahallesi 126 adada İlave İmar Planı Yapılması konusunun incelenmesi gerektiğinden başka bir meclis toplantısında görüşülmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2023MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.01.2023

Karar Sayısı

6

Karar Konusu

2. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali Hesabına Para Aktarılması.

K A R A R   M E T N İ

İlçemizde bu yıl  27 - 28 - 29 Ocak 2023 Tarihlerinde  2.’si düzenlenecek olan "2. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali" etkinliklerinde kullanılmak üzere Festival Organizasyon Komitesi Başkanlığının hesabına Belediye Bütçesinden 80.000,00TL (seksenbinTürklirası) ödenek aktarılmasına,     

Festival çalışmalarında Belediyemize ait iş makinesi, taşıt, bina ve müştemilatının kullanılmasına, gerek duyulduğunda Belediyemiz personelinin festival çalışmalarında görevlendirilmesine,     

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2023MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.01.2023

Karar Sayısı

7

Karar Konusu

2023 Yılı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi.

K A R A R   M E T N İ

   31 Aralık 2022 tarih ve 32060 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 16/12/2022 kabul tarihli sayılı " 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" nun K-Cetveli " Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları" III Fazla Çalışma Ücreti (B) Aylık Fazla Çalışma Ücreti bendinin 1. Maddesinde;    

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç),  görevlerinin  niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10.000'e kadar olanlar için 715,00TL'yi geçemez denilmekte olup,    

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2023 yılı içerisinde ödenecek olan Maktu Fazla Çalışma Ücretinin aylık 715,00TL. olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2023MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.01.2023

Karar Sayısı

8

Karar Konusu

2023 Yılında Tam Zaman Sözleşmeli Personellerin Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi.

K A R A R   M E T N İ

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereği 2023 malı yılı içerisinde ( takvim yılı) Belediyemiz bünyesinde çalıştırılacak olan Tam Zaman Sözleşmeli personellere Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan  Mahalli İdare Sözleşme Personel Ücret Tavanları konulu 05/01/2023 tarih ve 3 Sıra No’lu Genelgesi gereği ;              

Tam Zaman Sözleşmeli 1 Peyzaj Mimarına  aylık “657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” sütununda belirtilen 12.235,82TL ücretin net ödenmesine,      

Tam Zaman Sözleşmeli 1 Teknikere  aylık “657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” sütununda belirtilen 10.019,38TL ücretin net ödenmesine,           

Tam Zaman Sözleşmeli  5 Ekonomist'e aylık 9.063,00TL ücretin net ödenmesine,    

Tam Zaman Sözleşmeli  1 Eğitmene aylık  “657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” sütununda belirtilen 7.927,05TL ücretin net ödenmesine,          

Tam Zaman Sözleşmeli  Çözümleyiciye aylık “657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” sütununda belirtilen 10.044,91ücretin net ödenmesine,             

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda; meclis toplantısına katılan Belediye Meclis üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2023MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.01.2023

Karar Sayısı

9

Karar Konusu

2023 Yılında Kısmi Zaman Sözleşmeli Avukata Ödenecek Aylık Ücretin Belirlenmesi

K A R A R   M E T N İ

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereği 2023 yılı içerisinde (takvim yılı) kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırılacak olan  Avukata birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu Genelge ekinde yer alan “ 5393 sayılı Belediye Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ucret Tavanları “ konulu 1 sayılı cetvelde “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ucret Tavanında” belirtilen 5.575,65TL ücretin aylık net ödenmesine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.