Araç Belediyesi
2023 - HAZİRAN KARAR ÖZETLERİ
Geri
01.06.2023

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.06.2023

Karar Sayısı

25

Karar Konusu

Belediye Başkanının Üyesi Olduğumuz Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığının Düzenlediği Yurt Dışı Teknik Geziye Katılması Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

      Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 21/04/2021 tarih ve 2021/6 sayılı genelgesi gereği; Üyesi olduğumuz Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığı (KASMİB) tarafından yürütülen Avrupa Birliği IPA programında yer alan KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Kastamonu Merkez ve ilçelerindeki mevcut düzensiz depolama sahalarının ıslahı, düzenli depolama sahası mobil ekipmanları, transfer kamyonları ve ekipmanları, bakiye atık toplamaya yönelik sıkıştırmalı kamyon ve ekipmanlar, sızıntı suyu arıtma tesisi ve teknik yardımdan oluşan proje kapsamında müşavir firma tarafından 4-8 Haziran 2023 tarihleri arasında Almanya’ya yapılacak 5 günlük uluslar arası teknik geziye Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA’nın katılmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.06.2023

Karar Sayısı

26

Karar Konusu

Mesudiye Mahallesi 385 Ada 122 Parselde İhdas ve Parsel Artığı Satışı için Belediye Encümenine Yetki verilmesi hakkında görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

      Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 26/05/2023 tarih ve 3011 sayılı Başkanlık Oluruna istinaden Çağılcı Mühendislik Harita Planlama Bürosun harita mühendisi 989-34923 Dip. Nolu Tarık Ziya ÇAĞILCI tarafından hazırlanan ekli kadastro işlem dosyasındaki krokide görülen ilçemiz Mesudiye Mahallesi 385 ada 122 parselin bitişiğinde bulunan "AIHD" ile gösterilen kadastro harici artık parselin Belediyemiz adına ihdasen tescil işlemi yapılmasına, ihdas işleminden sonra “AIHD” ile gösterilen kısmın 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi gereği Mesudiye Mahallesi 385 ada 122 numaralı parsel maliklerine satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.        

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.06.2023

Karar Sayısı

27

Karar Konusu

Memur Dolu Kadro Derece Değişikliği Yapılması.

K A R A R   M E T N İ

     5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin “I” bendi ve 49. Maddesi ile 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği,

      Belediye norm kadrosunda dolu bulunan 9950 unvan kodlu 1 adet 5 derecelik zabıta memuru kadrosunun personelin liseden mezun olması nedeni ile 3. derece Zabıta Memuru kadrosu olarak değiştirilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

      Ek : 1 Ad. III Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI