Araç Belediyesi
06.01.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 10/01/2022 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 06/01/2022 tarihli Ocak 2022 Olağan Meclis Toplantısında alınan 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sayılı meclis kararları metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.

Karar Tarihi             : 06 Ocak 2022

Karar Sayısı              : 1

Karar Konusu          : 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediye Denetim Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması.

KARAR METNİ

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denildiğindin yapılan açık oylama neticesinde üye sayısının 3 (üç) olmasına oybirliği ile karar verildi.  

        Denetim Komisyonu Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda, Belediye Meclisi üyeleri Aziz ÖZELCİ (CHP) 9 (dokuz) oy, İrem Yasemin SAVAŞ (CHP) 9 (dokuz) oy, Sevcan İLHAN (AKP) 9 (dokuz) oy,  Tevfik Demir ÖZDEMİR (CHP) 1 (bir) oy, İbrahim ALAYBEYOĞLU (AKP) 1 (bir) oy, aldıkları görülmüş olup,

         Belediye Meclis Üyeleri Aziz ÖZELCİ,  İrem Yasemin SAVAŞ ve Sevcan İLHAN'ın Belediye Denetim Komisyonu Üyeliklerine seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi.

Karar Tarihi             : 06 Ocak 2022

Karar Sayısı              : 2

Karar Konusu          : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği Belediye Meclis Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ödeneğinin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. Maddesinde Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. maddesi (a bendi nüfusu 10.000 ' e kadar olan belediyeler)uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Denilmekte olup,

      Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu 2022 mali yılı içerisinde Belediye Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 180,00TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi             : 06 Ocak 2022

Karar Sayısı              : 3

Karar Konusu          : 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Gereği Belediye Meclisi Toplantı Günü Saatinin ve Tatil Ayının Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, yapılan açık oylama sonucunda 2022 yılı Belediye Meclisinin toplantı gününün her ayın ilk SALI günü saat 14.30 ve Belediye Meclisi tatil ayının AĞUSTOS ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi             : 06 Ocak 2022

Karar Sayısı              : 4

Karar Konusu          : 2022 Yılı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi.

KARAR METNİ

31 Aralık 2021 tarih ve 31706 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 17/12/2021 kabul tarihli sayılı " 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" nun K-Cetveli " Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları" III Fazla Çalışma Ücreti (B) Aylık Fazla Çalışma Ücreti bendinin 1. Maddesinde;

       Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç),  görevlerinin  niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10.000'e kadar olanlar için 361,00TL'yi geçemez denilmekte olup,

      Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2022 yılı içerisinde ödenecek olan Maktu Fazla Çalışma Ücretinin aylık 360,00TL. olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Tarihi             : 06 Ocak 2022

Karar Sayısı              : 5

Karar Konusu          : 2022 Yılında Tam Zaman Sözleşmeli Personellerin Aylık Ücretin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi

KARAR METNİ

Belediyemiz birimlerinde 2019 yılında tam zaman sözleşmeli olarak göreve başlayan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği 2022 mali yılı içerisinde (takvim yılı) Belediyemiz bünyesinde Tam Zaman Sözleşmeli olarak çalıştırılacak T.H.sınıfı 8595 ünvan kodlu 4 adet EKONOMİST'e yılın birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu Genelge ekinde yer alan "5393 sayılı Belediye Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları" konulu ( 1 ) sayılı cetvelde “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavan” sütununda belirtilen 6.022,81TL ücretin aylık NET ödenmesine,

        Belediyemizde 2018 yılında tam zaman sözleşmeli olarak göreve başlayan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği 2022 yılı içerisinde (takvim yılı) Tam Zaman Sözleşmeli olarak çalıştırılacak  PEYZAJ MİMARI’na birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu Genelge ekinde yer alan “ 5393 sayılı Belediye Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları “ konulu ( 1 ) sayılı cetvelde “657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” sütununda belirtilen aylık 7.119,85TL ücretin net ödenmesine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Karar Tarihi             : 06 Ocak 2022

Karar Sayısı              : 6

Karar Konusu          : 2022 Yılında Kısmi Zaman Sözleşmeli Avukata Ödenecek Aylık Ücretin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

2022 yılı içerisinde (takvim yılı) çalıştırılacak olan Avukata birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu Genelge ekinde yer alan “ 5393 sayılı Belediye Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ucret Tavanları “ konulu 1 sayılı cetvelde “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ucret Tavanında” belirtilen  3.343,87TL ücretin aylık net ödenmesine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi             : 06 Ocak 2022

Karar Sayısı              : 7

Karar Konusu          : Doğal Gaz Depo Yeri Belirlenmesi İle İlgili Belediye İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 15/11/2021 tarih ve 2401 sayılı yazısında İlçemize doğal gaz verilmesi ile ilgili çalışmaların başlatıldığı bildirilmiş olup, Belediye Meclisinin 23/11/2021 tarih ve 53 sayılı kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine, Belediye Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 58 sayılı kararı ileİlçemize Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından taşımalı olarak verilecek doğal gaz için ilçemiz Çay Mahallesi 112 ada 11 parselin doğal gaz depo yeri olarak kullanılmasının uygunluğunun incelenmesi için konunun Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.

      Belediye İmar Komisyonu 14/12/2021 tarihli toplantısında Belediye Meclisinin 07/12/2021 Tarih ve 58 sayılı kararı ile havalesi yapılan İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içerisinde Mülkiyeti Ömer AYDIN ve Cengiz AYDIN’ a ait 112 ada 11 parsel numaralı, taşınmazın Doğal gaz depo yeri olarak kullanılmasının uygun olduğu düşünülmüş olup  Melikgazi sokak üzerindeki yolun hem Melikgazi mezarlığı hem de Doğal gaz depo alanına gelecek araçlar için otopark yeri bırakılması düşünülmektedir.

Düşünülen çalışmanın hem doğalgaz depo yeri hem de mezarlığa geliş gidiş yapan araçlar için trafik emniyeti açısından uygun olacağı bölgede bu yönde hizmet verecek bir otopark alanına ihtiyaç olması gibi sebeplerle plan tadilatı yapılması için konunun Belediye Meclisinde görüşülmesine karar verilmiştir.

     Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda 14/12/2021 tarihli Belediye İmar Komisyon Raporunun kabul edilerek İlçemiz Çay Mahallesi 112 ada 11 parselde İmar Planı Tadilatı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi             : 06 Ocak 2022

Karar Sayısı              : 8

Karar Konusu          : Müdürlük Kadrosuna Yapılan Atama Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

02/07/2020 tarih ve 31173 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 2021 yılında mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından 26/09/2021 tarihinde yapılmış olup, 4. grup Müdürlük sınavına giren Belediyemiz 8750 unvan kodlu tekniker kadrosundaki Emre Can BULUT yazılı sınavda  başarılı olmuştur.

        Aynı yönetmeliğin 10. maddesinde "Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir" denildiğinden yazılı sınavı kazanan Emre Can BULUT 30/11/2021 tarihinde sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulmuş olup, sözlü sınavda başarı olmuştur. Yönetmeliğin 16. maddesi gereği müdür olarak ataması yapılacak olan personele ait sınav sonucu 01/12/2021 tarihinden Belediyemiz internet sitesinde 5 iş günü süresince yayımlanmıştır.

      Emre Can BULUT'un Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 11123 unvan kodlu Mali Hizmetler Müdürü kadrosuna 14/12/2021 tarihi itibari ile ataması yapılmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 2. fıkrası gereği Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

Karar Tarihi             : 06 Ocak 2022

Karar Sayısı              : 9

Karar Konusu          : 1. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali Hesabına Para Aktarılması.

KARAR METNİ

İlçemizde bu yıl  28-29-30 Ocak 2022 Tarihlerinde  1.’si düzenlenecek olan "1. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali" etkinliklerinde kullanılmak üzere Festival Organizasyon Komitesi Başkanlığının hesabına Belediye Bütçesinden 40.000,00TL (kırkbinTürklirası) ödenek aktarılmasına,

      Festival çalışmalarında Belediyemize ait iş makinesi, taşıt, bina ve müştemilatının kullanılmasına, gerek duyulduğunda Belediyemiz personelinin festival çalışmalarında görevlendirilmesine,

       Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Adem ÖZDEMİR, Nurettin GÜLERYÜZ, İbrahim ALAYBEYOĞLU, Sevcan İLHAN, Sultan SAVAŞCI'nın ret oylarına karşılık diğer meclis üyelerin kabul yönündeki oyu sonucunda eşitlik meydana gelmiş olup,

       Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinde "işaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır" denildiğinden, başkanın oyu kabul yönünde olması nedeniyle oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi             : 06 Ocak 2022

Karar Sayısı              : 10

Karar Konusu          : Araç Kültür ve İş Merkezi 3.Kat Belediyemize Ait 27 Bağımsız Bölüm Nolu (Fuaye Salonu) Çok Amaçlı Salonun Tahsisin Kaldırılması, Yeni Mah. İbrahim İplikçioğlu Sok.No:11 Bodrum Kat 30 Numaralı Bağımsız Bölümün Araç Halk Eğitim Merkezine Tahsis Edilmesi.

KARAR METNİ

Belediye Meclisinin 06/07/2021 tarih ve 43 sayılı kararı ile İlçemiz Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 adresinde Araç Kültür ve İş Merkezi Binasında 3.katta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 27 bağımsız bölüm numaralı (fuaye salonu) çok amaçlı salonun,  Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Protokolü kapsamında açılacak kurslarda kurs eğitim yeri olarak kullanılmak üzere Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereği protokol süresince elektrik, ısınma vb. giderlerin belediyemiz tarafından karşılanmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesine karar verilmiş olup, taşınmazın üzerindeki tahsisin kaldırılmasına,

     İlçemiz Yeni Mahalle İbrahim İplikçioğlu Sokak No: 11 adresindeki Ticaret ve Kültür sitesi bodrum kat 30 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Protokolü kapsamında açılacak kurslarda kurs eğitim yeri olarak kullanılmak üzere Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereği protokol süresince elektrik, ısınma vb. giderlerin belediyemiz tarafından karşılanmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.