Araç Belediyesi
2022 - NİSAN KARAR ÖZETLERİ
Geri
05.04.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 08/04/2022 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 05/04/2022 tarihli Ocak Nisan 2022 Olağan Meclis Toplantısında alınan 18-19-20-21-22-23-24-25-26 sayılı meclis kararları metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.           

Karar Tarihi             : 05 Nisan 2022

Karar Sayısı             : 18

Karar Konusu          : Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 1. fıkrasındaki “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki “İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği;

        1-Plan ve Bütçe Komisyonunun 1 (bir) yıllık süre için 3 (üç) üyeden oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

         2-Üye sayısı üç olarak belirlenen Plan ve Bütçe Komisyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği, Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının (Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 5, Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 3, İyi Parti grubunun Meclis üye sayısı :2, Meclisteki üye sayılarının Meclis üye tam sayısına oranlanması sonucunda; İhtisas Komisyonunun Cumhuriyet Halk Partisi grubundan 2 (iki) üye, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan 1 (bir) üye olmak üzere,

        Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Meclis Üyeleri Üyeleri Aziz ÖZELCİ, Yavuz ÇAPRAZ’ın Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi İbrahim ALAYBEYOĞLU’u aday olarak belirlemiştir.

        Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı olan Meclis Üyeleri, oy birliği ile seçilmişlerdir. Durum Belediye Meclisine aynen bildirilmiştir.

 

    PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ

    1- Aziz ÖZELCİ  (CHP Grubundan)

    2- Yavuz ÇAPRAZ  (CHP Grubundan)

    3- İbrahim ALAYBEYOĞLU (AKP Grubundan) 

 

Karar Tarihi             : 05 Nisan 2022

Karar Sayısı              : 19

Karar Konusu          : Belediye İmar Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 1. fıkrasındaki “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki “İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği;

         1-İmar Komisyonunun 1 (bir) yıllık süre için 3 (üç) üyeden oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

        2-Üye sayısı üç olarak belirlenen İmar Komisyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği, Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının (Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 5, Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 3, İyi Parti grubunun Meclis üye sayısı :2, Meclisteki üye sayılarının Meclis üye tam sayısına oranlanması sonucunda; İhtisas Komisyonunun Cumhuriyet Halk Partisi grubundan 2 (iki) üye, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan 1 (bir) üye olmak üzere,

        İmar Komisyonu Üyeliği için: : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Meclis Üyeleri Üyeleri İrem Yasemin SAVAŞ, Yavuz ÇAPRAZ’ın Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi Adem ÖZDEMİR’i aday olarak belirlemiştir

         İmar Komisyonu Üyeliği için işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı olan Meclis Üyeleri, oy birliği ile seçilmişlerdir.  Durum Belediye Meclisine aynen bildirilmiştir.

 

 İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ

1- İrem Yasemin SAVAŞ  (CHP Grubundan)

2- Yavuz ÇAPRAZ (CHP Grubundan)

3- Adem ÖZDEMİR (AKP Grubundan)

 

Karar Tarihi             : 05 Nisan 2022

Karar Sayısı              : 20

Karar Konusu          : Belediye Encümen Üyelikleri Seçiminin Yapılması

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından 2 ( iki) Encümen Üyesinin seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda;

       Belediye Meclis Üyesi Tevfik Demir ÖZDEMİR’in 9 (dokuz) oy,  Belediye Meclis Üyesi Sultan SAVAŞCI’ nın 5 (beş) oy, Belediye Meclis Üyesi İrem Yasemin SAVAŞ’ ın 3 (üç) oy, Belediye Meclis Üyesi Sevcan İLHAN’ ın 2 (iki) oy, Belediye Meclis Üyesi İbrahim ALAYBEYOĞLU’ nun  1 (bir) oy oy aldıkları görülmüş olup,

       Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı olan Meclis Üyeleri, Belediye Encümen Üyeliklerine seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi. 

ENCÜMEN ÜYELERİ

1- Tevfik Demir ÖZDEMİR  

2- Sultan SAVAŞCI

 

Karar Tarihi             : 05 Nisan 2022

Karar Sayısı              : 21

Karar Konusu          : 2021 Mali Yılı Belediye Denetim Komisyonu raporu Hakkında Belediye Meclisine Bilgi Verilmesi.

KARAR METNİ

Araç Belediye Başkanlığının 2021 mali yılı gelir-gider hesapları Denetim Komisyonu tarafından incelenerek aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2021 MALİ YILI BELEDİYE GİDER CETVELİ

 

2021 MALİ YILI BELEDİYE GELİR CETVELİ

Personel Giderleri

3.272.128,47 TL

Vergi Gelirleri

1.306.278,24 TL

SGK Prim Ödemeleri

475.222,91 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.140.361,26 TL

Mal ve Hizmet Alımları

9.015.645,03 TL

Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri

1.427.696,47 TL

Cari Transferler

147.663,34 TL

Diğer gelirler

8.076.904,83 TL

Faiz Giderleri

26.304,14 TL

Sermaye gelirleri

                5.094,00 TL        

Sermaye Giderleri

311.736,27 TL

 

 

TOPLAM

13.248.700,16 TL 

TOPLAM

12.956.334,80 TL

YILSONU İTİBARİYLE BELEDİYE BORÇLARI

 

YILSONU İTİBARİYLE BELEDİYE ALACAKLARI

Devreden Kredi Borcu

432.909,17 TL

Vergi Alacakları

 

TOPLAM

432.909,17 TL

Kira Alacakları

 

YIL SONU İTİBARİYLE BELEDİYE BANKA MEVDUATI

 

Su Alacakları

Banka Mevcudu (kullanılabilir)

5.851,12 TL

 

 

Blokeli Banka Mevcudu

1.223.264,29 TL

 

Gecikme Zammı Hariç

TOPLAM

1.229.115,41 TL

TOPLAM

2.053.760,91 TL

YIL SONU İTİBARİYLE BELEDİYE CARİ EMANETLERİ

Cari Emanetler

 

6.499.773,27 TL

TOPLAM

 

6.499,773,27TL

2021 YILI 31/12/2021 TARİHİ İTİBARİYLE BELEDİYE BORÇLARI

ALINAN DEPOZİTO VE TAZMİNATLAR HESABI

 

 1.301,503,69TL

EMANETLER HESABI

 

 153.530,79 TL

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

 

 1.208.468,30  TL

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

 

 1.358.443,62  TL

FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI

 

 172.221,84 TL

BANKA KREDİLERİ HESABI

 

 432.909,17 TL

CARİ EMANETLER HESABI

 

 6.499.773,27  TL

TOPLAM

 

 11.126.850,68  TL

 

Araç Belediye Başkanlığının 2021 mali yılı işlemlerle ilgili olarak Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan Denetim Raporu Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği Meclis Başkanı tarafından okunarak Belediye Meclisine bilgi verildi.

 

Karar Tarihi             : 05 Nisan 2022

Karar Sayısı              : 22

Karar Konusu          : Sokak İsmi ve Cadde İsmi Verilmesi.

KARAR METNİ

İlçemizde ismi olmayan, isimleri değişecek cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine İlçemizde yetişmiş ve memleketlerine emeği geçmiş olan kişiler ile ilçemiz nüfusuna kayıtlı Şehitlerin ve Gazilerin isimlerinin verilmesi için Belediye Meclis üyeleri arasından 3 kişiden oluşan komisyon kurulmasına, komisyon üyelerinin aşağıdaki isimleri belirtilen meclis üyeleri olarak belirlenmesine,  5393 sayılı Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmeştir.  Durum Belediye Meclisine aynen bildirilmiştir

  

 KOMİSYON ÜYELERİ

1- Aziz ÖZELCİ  

2- Adem ÖZDEMİR

3- Nurettin GÜLERYÜZ

 

Karar Tarihi             : 05 Nisan 2022

Karar Sayısı              : 23

Karar Konusu          : Yeni Mahalle 454 Ada 4 Parselin Satışının Yapılması. (Eski ada parsel numarası 59 ada 10 parsel)

KARAR METNİ

      Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeni Mahalle 454 ada 4 numaralı parsel müstakil inşaat yapılmasına elverişli olmadığı için 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi gereği Yeni mahalle 454 ada 4 parselin bitişiğinde bulunan Yeni Mahalle 454 ada 5 numaralı parselin maliklerine satışının yapılmasına, satış  iş ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda Belediye Meclis Üyesi Nurettin GÜLERYÜZ’ün red oyuna karşılık diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile oy çokluğunca karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 05 Nisan 2022

Karar Sayısı              : 24

Karar Konusu          : Araç Belediyesi Personel Limited Şirketinin SGK Prim Borcu İçin Teminat Gösterilmesi Hakkında Görüşülmesi

KARAR METNİ

Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile Belediyemizde hizmet alımı yolu ile çalışan personelin Belediye Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi için 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126' ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek20' nci maddesi gereği %100 Sermayeli Araç Belediyesi Personel Limited Şirketinin kurulmasına, belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına karar verilmiştir.

SIRA

İL

İLÇE

MAH.

ADA

PARSEL

ADA (YENİ)

PARSEL  (YENİ)

BAĞIMSIZ B.

NİTELİK

1

KASTAMONU 

ARAÇ

YENİ

136

12

415

1

15

 

İŞ YERİ

2

KASTAMOUN

ARAÇ

YENİ

136

12

415

1

16

 

İŞ YERİ

3

KASTAMONU

ARAÇ

YENİ

136

12

415

1

23

 

İŞ YERİ

4

KASTAMONU

ARAÇ

YENİ

136

12

415

1

24

 

İŞ YERİ

5

KASTAMONU

ARAÇ

YENİ

415

1

 

 

28

 

İŞ YERİ

6

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

304

18

 

 

 

373,77

ARSA

7

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

304

19

 

 

 

374,39

ARSA

8

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

304

20

 

 

 

374,97

ARSA

9

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

304

21

 

 

 

322,14

ARSA

10

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

304

24

 

 

 

372,34

ARSA

11

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

305

25

 

 

 

372,72

ARSA

12

KASTAMONU

ARAÇ

ÇAY

261

4

 

 

 

1905,49

ARSA

13

KASTAMONU

ARAÇ

ÇAY

261

5

 

 

 

1905,48

ARSA

14

KASTAMONU

ARAÇ

ÇAY

261

6

 

 

 

1905,48

ARSA

15

KASTAMONU

ARAÇ

ÇAY

123

150

 

 

 

39232,7

ARSA

 

Karar Tarihi             : 05 Nisan 2022

Karar Sayısı              : 25

Karar Konusu          : Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliğine (KASTAB) Üye Olunması.

KARAR METNİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (o) bendi " Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek " gereğince İlimizin tanıtımı, sektörün kalkındırılması, ilçelerimizin yöresel renklerinin ve farklılıklarının ortaya çıkartılması adına Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliğine (KASTAB) üye olunmasına, bir önceki kesinleşen bütçe gelirinin binde birinin katılım payı olarak ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 05 Nisan 2022

Karar Sayısı              : 26

Karar Konusu          : Belediye Başkanı 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesine göre Belediye Başkanı 2021 yılı faaliyet raporu görüşülmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereği Belediye Başkanının 2021 yılı faaliyet raporu görüşülmesi için Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili Aziz ÖZELCİ başkanlığında yapıldı.

      Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili tarafından 2021 yılını kapsayan faaliyet raporu okundu. Yapılan işaretleme oylama sonucunda Belediye Başkanı 2021 yılı faaliyet raporu oy birliği ile aynen kabul edildi.

       Eki : 1 ad. Belediye Başkanı 2021 Yılı Faaliyet Raporu ( 28 syf)