Araç Belediyesi
2022 - MAYIS KARAR ÖZETLERİ
Geri
13.05.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 13/05/2022 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 10/05/2022 tarihli Ocak Nisan 2022 Olağan Meclis Toplantısında alınan 27 – 28 – 29 sayılı meclis kararları metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.   

Karar Tarihi                         : 10/05/2022

Karar Sayısı                        : 27

Karar Konusu                     : Su Ücret Tarifeleri Hakkında Görüşülmesi.

 

K A R A R   M E T N İ

       Ülkemiz genelinde elektrik bedellerinin artması nedeni ile Belediyemiz su kuyularında kullanılan elektrikli su motorlarının elektrik faturalarının önceki aylara göre daha yüksek geldiğinden Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarih ve 50 sayılı kararı ile belirlenen 2022 Mali Yılı Belediye Tasdike Tabi Olan Tarife Cetvellerinin 1. Maddesi Su Ücret Tarifesinin 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. Ve 35. Maddelerindeki su ücretlerine 01/06/2022 tarihinden geçerli olmak üzere %35 artış yapılmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Nurettin GÜLERYÜZ ve Sultan SAVAŞÇI’nın red oylarına karşılık toplantıya katılan diğer meclis üyelerin kabul yönündeki oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

Karar Tarihi             :  10 Mayıs 2022

Karar Sayısı            :  28

Karar Konusu         :  Belediye Meclis Üyesi Sultan SAVAŞCI’nın 05/04/2022 Tarih ve 23 Sayılı Meclis Kararı Hakkındaki Dilekçesinin Görüşülmesi

 

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin 05/04/2022 tarih ve 23 sayılı kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeni Mahalle 454 ada 4 numaralı parsel müstakil inşaat yapılmasına elverişli olmadığı için 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi gereği Yeni mahalle 454 ada 4 parselin bitişiğinde bulunan Yeni Mahalle 454 ada 5 numaralı parselin maliklerine satışının yapılmasına, satış  iş ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda Belediye Meclis Üyesi Nurettin GÜLERYÜZ’ün red oyuna karşılık diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile oy çokluğunca karar verilmiştir.

Belediye Meclis Üyesi Sultan SAVAŞCI 06/05/2021 tarihli dilekçesi ile Belediye Meclisinin Nisan/2022 olağan toplantısında mülkiyeti Araç Belediyesine ait İlçemiz Yeni Mahalle 454 ada 4 numaralı parselin satışının yapılması için alınan 05/04/2022 tarih ve 23 sayılı kararda red oyu vermeme rağmen kararda ve tutanaklarda kabul oyu kullandığım yazılmıştır. Parselin satışının yapılmasını uygun görmediğimden kabul oyu vermem mümkün değildir. Bu nedenle kararda ve tutanaklarda gerekli düzeltmelerin yapılmasının mayıs/2022 belediye meclis toplantısında görüşülmesi talep etmiştir.

Belediye meclisinin nisan 2022 olağan toplantısının  05/04/2022 tarih ve 23 sayılı kararına ait toplantı tutanağı ve karar metninde yer alan sehven kabul yönünde yazılan Belediye Meclis Üyesi Sultan SAVAŞCI'nın oyunun meclis tutanak ve kararında red oyu olarak işlenmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar Tarihi              : 10 Mayıs 2022

Karar Sayısı             : 29

Karar Konusu          : 2021 Mali Yılı Belediye Gelir Gider Kesin Hesabının Görüşülmesi

 

 

K A R A R   M E T N İ

2021 MALİ YILI BELEDİYE GİDER KESİN HESAP RAPORU

 

2021 Mali yılı gider tahmini 15.800.000,00.TL olarak kabul edilmiş yılı içerisinde ek bütçe yapılmamıştır.

2021 Mali yılı içerisinde noksanlık bulunan ödeneklere 3.922.500,00TL. aktarma yapılmıştır.

2021 Mali yılı gider bütçe hesabında bulunan ve sarf olmayan ödeneklerden arta kalan 2.551.299,84TL imha edilmiştir.

2021 Mali yılı içerisinde 13.248.700,16TL harcama yapılmıştır.

 

2021 MALİ YILI BELEDİYE GELİR KESİN HESAP RAPORU

 

2021 Mali yılı gelir tahmini 15.800.000,00TL. olarak kabul edilmiş yılı içerisinde ek bütçe yapılmamıştır.

2021  Mali  yılı  içerisinde 13.416.408,82TL  tahakkuk  ettirilmiştir.

2020 yılından devreden tahakkuk artığı 8.270.357,45TL. olup 2021 yılı toplam tahakkuku  21.686.764,27TL dir.

Tahakkuk eden gelirlerden 12.956.334,80TL tahsil edilmiş 6.590,35TL tahsilattan red ve iade yapılmış olup 12.949,744,45TL net tahsilat yapılarak 2022 yılına 8.730.429,47TL devredilmiştir.

       2021 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesine istinaden yukarıdaki şekilde kabul edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.