Araç Belediyesi
01.03.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 07/03/2022 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 01/03/2022 tarihli Mart 2022 Olağan Meclis Toplantısında alınan 14-15-16-17 sayılı meclis kararları metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.

Karar Tarihi             : 01 Mart 2022

Karar Sayısı              : 14

Karar Konusu          : Tam Zaman Sözleşmeli Çalıştırılacak Personelin Ücretinin Belirlenmesi

KARAR METNİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği 2022 mali yılı içerisinde (takvim yılı) Belediyemiz bünyesinde Tam Zaman Sözleşmeli olarak çalıştırılacak T.H.sınıfı 6540 ünvan kodlu 1 adet Çözümleyici'ye yılın birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu 22/01/2022 tarih ve 6. Sıra nolu Genelgesi gereği 6.500,00TL ücretin aylık NET ödenmesine, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi             : 01 Mart 2022

Karar Sayısı              : 15

Karar Konusu          : Uygulama İmar Planı İtirazlarının Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Araç Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 16/02/2022 tarih ve 2958610 sayılı yazısında Araç Belediye Başkanlığı tarafından İlçemiz Çay, Yeni Araç, Yeşil, İnönü( Bir kısmı Mesudiye Mahallesi) ve Yeni Mahallelerinde  17.01.2022  tarihinde  1  ay  süre  ile  ilana  çıkarıldığı  tespit  edilen Hazine taşınmazlarınıda kapsayan İmar değişikliğine ilişkin; Kastamonu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Müdürlüğü) 15/02/2022 tarihli ve 7869 sayılı teknik raporunda özetle;      Bölge-1 Küçük Sanayi Sitesi ve Çevresi İmar Planı Revizyonunda; Çay Mahallesini kapsayan açıklama raporundaki listede bulunan parseller incelendiğinde; Hazineye ait taşınmaz bulunmadığı, 113 ada 18 parsel, 118 ada 54 parsel, 160 ada 9, 10 ve 11 no.lu parsellerin malik bilgisine ulaşılamadığı, 123 ada 119 parselin pasif olduğu,      

      Bölge-2 Karayolları, Mezarlık Alanı ve Çevresi İmar Planı Revizyonunda; Yukarıaraç Mahallesini kapsayan açıklama raporundaki listede bulunan parseller incelendiğinde, Mülkiyeti Hazineye ait Orman vasıflı 102 ada 7 no.lu parselin bulunduğu, ayrıca 100 ada 13 ve 14 no.lu parsellerin malik bilgisine ulaşılamadığı,       Bölge-3 Cezaevi Alanı Kuzeyi, İbadet Yeri ve Çevresi İmar Planı Revizyonunda: Yeşil Mahallesini kapsayan açıklama raporundaki listede bulunan parseller incelendiğinde; 95 ada 13 ve 20 parsellerin ve 192 ada 1 parselin malik bilgisine ulaşılamadığı, 95 ada 12 parsel (22- A çalışmaları sonucu 350 ada 14 no.lu parsel olduğu) ve 199 ada 2 no.lu parselin Hazine adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. 95 ada 12 no.lu parselin yürürlükteki imar planında Resmi Kurum Alanı (Cezaevi) olarak ayrıldığı, ancak Öneri İmar Planında ise Belediye Hizmet Alanı olarak ayrıldığı görüldüğü,      

      Bölge-4 Mevcut Mezarlık Alanı ve Çevresi İmar Planı Revizyonunda: Mesudiye Mahallesi 74ada 138 no.lu parselin(22/Asonucu385ada64parsel) Orman  vasfında  ve  mülkiyetinin  Hazineye ait olduğu,       Araç Belediyesinden temin edilen listede ve TAKBAS sisteminden yapılan kontrollerde Mesudiye Mahallesi olarak yer alan 74 ada 161, 162, 291 parsellerin malik bilgilerine ulaşılamadığı ve 154 ada 115 parselin pasif olduğu,       Araç Belediyesinden temin edilen listede Mesudiye Mahallesi olarak yer alan ancak TAKBAS sisteminde yapılan kontrollerde 52 ada 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13 no.lu parseller, 12 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 no.lu parseller, 154 ada 115 ve 123 parsel, 6 ada 4 ve 6 parsellerin İnönü Mahallesinde kaldığı,       Açıklama raporunda 4. bölgeye ait listedeki malik bilgisine ulaşılamayan parsellerin dışında mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz bulunmadığı anlaşılmıştır.

     Bölge-5 Yol Bağlantıları ve Otoparkların Düzenlenmesi: Yeşil Mahallesini kapsayan açıklama raporundaki listede bulunan parseller incelendiğinde; 90 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 no.lu parsellerin Hazineye ait olmadığı ve bu parseller dışındaki diğer parsellerin malik bilgisine ulaşılamadığı,       

      Bölge-6  Yapılaşma Düzeninin Değiştirilmesi:Yeni Mahallesini kapsayan açıklama raporundaki listede bulunan parseller incelendiğinde; 66 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 no.lu parsellerin mülkiyetinin Hazineye ait olmadığı görüldüğü bildirilmiştir.      

       Buna göre;       

       İmar Kanunu'nun 8. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca; Araç Milli Emlak Şefliğine İmar Planı Revizyonu ile ilgili herhangi bir görüş sorulmadığının anlaşıldığı,       

       Malik bilgisine ulaşılamayan parseller hakkında ayrıntılı çalışma yapılamaması sebebiyle, bu parsellerin bir kısmının Hazineye ait olma ya da Hazine ile ilgisi bulunma ihtimali ve Yeşil Mahallede bulunan mülkiyeti Hazineye ait 95 ada 12 no.lu parselin yürürlükteki imar planında Resmi Kurum Alanı (Cezaevi) olarak ayrılan alanın Öneri İmar Planında ise Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılması ve ilgili idaresine görüş sorulmaması ve hazine menfaati nedeniyle şu aşamada Resmi Kurum Alanı olarak ayrılması ile ilgili itiraz edilmesi gerektiği bildirilmiştir.      

        Söz konusu imar planı değişikliğine ilişkin yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak revize edilmesi, taleplerimizin karşılanması ve yapılan işlemlerin sonucundan Kaymakamlığımıza (Milli Emlak Şefliği) bilgi verilmesini aksi takdirde imar planı değişiklikleriyle ilgili dava yoluna gidileceğinin bildirilmiş olup,      

        Belediye Meclisimiz tarafından İtirazın 3. Maddesinin kabulüne bahse konu alanın Resmi Kurum Alanı (Cezaevi ) olarak imar planına işletilmesine, taşınmaz kayıtlarının bulunmaması gerekçe gösterilerek yapılan itirazların taşınmazın kadastro harici olması ve mülkiyetlerinin gerçek ve tüzel kişilere ait olmaması nedeni ile reddedilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliği karar verilmiştir.        

        18/01/2022 – 18/02/2022 tarihleri arasında E-plan otomasyon sistemi üzerinden askıya çıkartılmış olan uygulama imar planına yapılan itirazların yukarıda belirtilen şekilde değerlendirilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kesinleşmiştir.

Karar Tarihi             : 01 Mart 2022

Karar Sayısı              : 16

Karar Konusu          : Avukat Şenay HATİPOĞLUNA Soruşturma Açılması İle İlgili Belediye Meclis Üyesinin Önergesinin Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Belediye Meclis Üyesi Aziz ÖZELCİ 01/03/2022 tarihli önergesinde Belediyede 2019 mahalli idareler seçimi öncesinde kısmi zaman sözleşmeli olarak çalışan Av. Şenay HATİPOĞLU'nun belediyenin borçlanması ile ilgili olarak imzalanan tek taraflı sözleşme ve taahhütname yetkisi olmadan taksitlendirme yapmasından ötürü hakkında soruşturma açılmasının mart /2022 tarihli olağan meclis toplantısında görüşülmesini talep etmiştir.

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda  5393 sayılı kanunun 49. maddesi gereği Belediyemizde kısmi zaman sözleşmeli olarak avukatlık görevi yapmış olan Av. Şenay HATİPOĞLU'na belediyenin borçlanması ile ilgili olarak imzalanan tek taraflı sözleşme ve taahhütname yetkisi olmadan taksitlendirme yapmasından dolayı soruşturma açılmasına, soruşturma açılması iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA'ya yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi             : 01 Mart 2022

Karar Sayısı              : 17

Karar Konusu          : İlçemizde İçkili Yer Bölge Tespitinin Yapılması Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği gereği ekli krokide gösterilen işaretli yasaklı alanlar dışında kalan yerlere istirahat ve eğlence yeri açmak için talepte bulunulan taşınmaz için Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından yapılacak araştırma sonucu ruhsat verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.