Araç Belediyesi
2022 - EYLÜL KARAR ÖZETLERİ
Geri
15.09.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 07/09/2022 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 06/09/2022 tarihli Eylül/2022 Olağan Meclis Toplantısında alınan 37-38 sayılı meclis karar metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.     

 

Karar Tarihi               : 06 Eylül 2022

Karar Sayısı              : 37

Karar Konusu           : Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi.

 

KARAR METNİ

Belediye Meclisinin 06/01/2022 tarih ve 6 sayılı kararı ile Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2022 yılı içerisinde ödenecek olan Maktu Fazla Çalışma Ücretinin aylık 360,00TL. olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

07 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 29/06/2022 kabul tarihli 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun K-Cetveli " Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları" III Fazla Çalışma Ücreti (B) Aylık Fazla Çalışma Ücreti bendinin 1. Maddesinde;        

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç),  görevlerinin  niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10.000'e kadar olanlar için 584,00TL'yi geçemez denilmekte olup,      

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2022 yılı içerisinde ödenecek olan Maktu Fazla Çalışma Ücretinin aylık 580,00TL. olarak belirlenmesine toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi              : 06 Eylül 2022

Karar Sayısı             : 38

Karar Konusu          : Belediye Memur Norm Kadrosunda İptal ve İhdas Yapılması.

 

KARAR METNİ

22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Belediyemiz D-5 ( 10 000- 14 999 ) grubuna tahsis edilen Norm Kadro cetveline göre oluşturulan memur kadrolarında, Belediyemiz Memur Dolu-Baş Kadro cetvelinde Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6535 unvan kodlu Programcı kadrosu mevcut olup, 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’te ekli  (IV) sayılı listede idari personel kadrolarında arasında yer aldığı fakat 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişik yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin ekli (V) sayılı listede teknik personel kadro unvanları arasına alınmıştır.

2007 yılında GİH olarak yazılan ve daha sonraki yıllarda 2014 yılında meydana gelen değişiklik ile TH sınıfı olarak değiştirilmeyen, Belediyemiz Memur Dolu-Baş Kadro cetvelinde Genel İdare Hizmetleri sınıfında sehven yanlış yazılan 6535 unvan kodlu Programcı kadrosunun Yönetmelik gereği Belediyemiz D-5 ( 10 000- 14 999 ) grubunda teknik hizmetler kadro sayısının tam olması nedeniyle, yönetmeliğe ekli (IV) sayılı liste deidari personel kadrolarından biri ile değiştirilmesi gerektiğinden; 

Belediyemiz memur norm kadrosunda 6535 unvan kodlu G.İ.H. sınıfındaki Programcı  kadrosunun kaldırılarak yerine 7555 unvan kodlu G.İ.H. sınıfındaki 5-11 derece Memur kadrosunun alınmasına,        

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda;  meclis toplantısına katılan Belediye Meclis üyelerinin oybirliği ile karar verildi.