Araç Belediyesi
2021 - ŞUBAT KARAR ÖZETLERİ
Geri
02.02.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 10/02/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 02/02/2021 tarihli Şubat / 2021 Olağan Meclis Toplantısında alınan 11-12-13  sayılı meclis kararları aşağıda sunulduğu gibidir.

 

Karar Tarihi             : 02 Şubat 2021

Karar Sayısı              : 11

Karar Konusu          : 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediye Denetim Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması.

KARAR METNİ

Belediye Meclisinin 05/01/2021 tarih ve 1 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Denetim Komisyonu üye sayısının 3 (üç) kişi olarak belirlenmesine karar verilmiş olup, denetim Komisyonu Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ALAYBEYOĞLU (AKP), Nurettin GÜLERYÜZ (İYİPARTİ) ve Sevcan İLHAN (AKP) Belediye Denetim Komisyonu Üyeliklerine seçilmişlerdi.

        Araç Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/01/2021 tarih ve 134 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde, "İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur." Denildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereği, 05.01.2021 tarih ve 1 nolu Belediye Meclis Kararının onaylanmadığı bildirilmiştir.

        Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Denetim Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması gerekmektedir.

        Belediye Denetim Komisyonu Belediye Denetim Komisyonu üye sayısının 3 (üç) kişi olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.  

        Denetim Komisyonu Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda, Belediye Meclisi üyeleri Aziz ÖZELCİ (CHP) 9 (dokuz) oy, Adem ÖZDEMİR (AKP) 9 (dokuz) oy, Tevfik Demir ÖZDEMİR (CHP) 9 (dokuz) oy,  Sevcan İLHAN (AKP) 1 (bir) oy, İbrahim ALAYBEYOĞLU (AKP) 1 (bir) oy, Nurettin GÜLERYÜZ (İYİPARTİ) 1 (bir) oy  aldıkları görülmüş olup,


        Belediye Meclis Üyeleri Aziz ÖZELCİ,  Tevfik Demir ÖZDEMİR ve Adem ÖZDEMİR'in Belediye Denetim Komisyonu Üyeliklerine seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi.

 

Karar Tarihi             : 02 Şubat 2021

Karar Sayısı              : 12

Karar Konusu          : Kastamonu (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi İçin İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Belediyesi ve 19 İlçe belediyesinden oluşan Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’nin (KASMİB) son kullanıcısı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün ise program otoritesi olduğu Kastamonu (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Operasyonel Tanımlama Belgesi doğrultusunda projenin toplam maliyeti 11.554.136 Euro (Avro) olarak konulmuş olup; bunun %74.23'ünün Avrupa Birliği IPA fonundan; %10.31'inin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından; %15.46'sının ise Birlik kaynaklarından karşılanması öngörülmüştür.

Birlik Meclisinin 28.11.2019 tarihli ve 16 No’lu kararıyla Proje finansmanının Birliğin bütçesinden karşılanacak olan kısmıyla ilgili taahhüt verilmiştir.

Birlik Meclisinin kararıyla verilen taahhüt gereğince, Finansman Anlaşmasında belirtilen uygunluk süresi içerisinde proje toplam maliyetinin %15,46'sının; uygunluk süresi son tarihinden sonra gerçekleştirilecek proje faaliyetlerine ilişkin maliyetlerin ve proje kapsamında belirlenmiş olan toplam maliyetin iş artışı, kur farkı, maliyet artışı gibi herhangi bir nedenle artması nedeniyle yapılması gereken ödemelerin ise tamamının Birlik bütçesinden karşılanacağı; bu maliyetin Birlik kaynakları ya da İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen kredilerden karşılanamaması halinde; 5779 sayılı "İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" kapsamındaki paylardan kesinti yapılarak tahsil edilmesi konusunda Bakanlığın yetkilendirildiği kabul edilmiştir.

Yine Birlik Meclisinin 08.07.2020 tarihli ve 07 No’lu kararıyla, “Proje Eş Finansmanı ve Yönetimine İlişkin Operasyonel Anlaşma” metni gereğince azami 1.789.269,42 Avro tutarına kadar toplam uygun fiili harcamaların %15,46’sının (o günkü kur üzerinden 13.550.000,00 TL) Nihai Kullanıcı olan Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından finanse edilmesine ve bu amaçla üye mahalli idarelerin kendi meclislerinden karar alarak kredi için İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne başvurulmasına karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar gereğince, KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında Birlik tarafından finanse edilecek olan ve toplam maliyetin %15,46’sına karşılık gelen kısmın İller Bankasından 13.550.000 TL kredi çekilerek karşılanması, bu tutarın üye mahalli idarelerin 2019 yılı kesin hesaplarına göre üye mahalli idarelere gönderilecek örnek tablolara göre, kendi meclislerinden alacakları karar gereğince 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki paylardan kesinti yapılarak tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında Birlik tarafından finanse edilecek olan 13.550.000 TL tutarında kredinin İller Bankası tarafından tahsis edilmesi için başvuru yapılmış olup, tahsis öncesi üye mahalli idarelerin kendi meclislerinden “kredi çekilmesi ve borçlanmaya” yönelik karar almaları gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Meclis kararları gereğince, Kastamonu (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi için İller Bankası A.Ş.’den 237.125,00TL (ikiyüzotuzyedibinyüzyirmibeşTürklirası)  5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (d) bendi gereği kredi kullanılmasına ve borçlanmaya, kredi kullanımıyla ilgili sözleşme yapmaya ve imzalamaya, kredi teminatı olarak temlik, rehin ve ipotek vermeye, krediyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA'nın yetkili kılınmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 02 Şubat 2021

Karar Sayısı              : 13

Karar Konusu          : İlçemiz Yeni Mahalle 66 Ada 17 Parselde İmar Planı Tadilatı Yapılması ile İlgili Belediye  İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Belediye Meclisinin 05/01/2021 tarih ve 10 sayılı kararı ile İlçemiz Yeni Mahalle 66 ada 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasında 2018 öncesi imar planında bölgenin B4 yapı nizamı bulunurken 2019 yılında yapılan İmar planı revizyonu ile A4 yapı nizamına çevrildiğinden mağduriyet yaşandığından mağduriyetin giderilmesi için bölgenin tekrardan B4 yapı nizamı olacak şekilde plan tadilatı yapılması konusunun incelenmesi için Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.

Belediye İmar Komisyonu 15/01/2021 tarihli raporunda; Konunun incelenmesi sonucunda düşünülen tadilatın bölgenin Muzaffer ÖZBEK Sokak, Cumhuriyet Caddesi ve Hikmet SAYIN sokaklara cephe veren bölümlerinin B4 olarak, Ayanoğlu Sokağa cephe veren kısmının A4 olarak değiştirilmesinde bölgedeki mevcut yapılaşma göz önüne alındığında planda bütünlük sağlaması açısından daha doğru olacağı düşünüldüğünden plan tadilatının kabulüne karar vermiştir.

        Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda 15/01/2021 tarihli Belediye İmar Komisyon Raporunun kabul edilerek Muzaffer ÖZBEK Sokak, Cumhuriyet Caddesi ve Hikmet SAYIN sokaklara cephe veren bölümlerinin B4 olarak Ayanoğlu Sokağa cephe veren kısmının A4 olarak değiştirilerek yapılan imar planı tadilatının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.