Araç Belediyesi
2021 - NİSAN KARAR ÖZETLERİ
Geri
06.04.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 13/03/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 06/04/2021 tarihli Nisan / 2021 Olağan Meclis Toplantısında alınan 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 sayılı meclis kararları aşağıda sunulduğu gibidir.

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 18

Karar Konusu          : Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili Seçiminin Yapılması.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi : Meclis üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı- meclis birinci ve ikinci başkan vekili yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.

        Belediye meclis birinci ve ikinci başkan vekili seçimi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Aziz ÖZELCİ 8 oy, Adem ÖZDEMİR 7 oy, İbrahim ALAYBEYOĞLU 1 oy, Nurettin GÜLERYÜZ 1 oy, Yavuz ÇAPRAZ 1 oy almış olup, mahalli idare seçimlerine kadar görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı olan Meclis Üyeleri, Belediye Meclisi birinci ve ikinci başkan vekili olarak  seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi.
 

MECLİS BİRİNCİ VE İKİNCİ BAŞKAN VEKİLİ

1- Aziz ÖZELCİ – Meclis Birinci Başkan Vekili    

2- Adem ÖZDEMİR – Meclis İkinci Başkan Vekili

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 19

Karar Konusu          : Belediye Meclisi Katip Üyeleri Seçiminin Yapılması.

KARAR METNİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi : Belediye Meclis üyeleri arasından ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı – katip üyeler yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.

                Belediye Meclisi Katip Üyeliği için 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri İrem Yasemin SAVAŞ 9 oy, Yavuz ÇAPRAZ 9 oy, Adem ÖZDEMİR 1 oy, Sevcan İLHAN 1 oy almış olup, mahalli idare seçimlerine kadar görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı olan Meclis Üyeleri, Belediye Meclisi Katip Üyeliklerine seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi.


      MECLİS KATİP ÜYELERİ

1- İrem Yasemin SAVAŞ  

2- Yavuz ÇAPRAZ

3- Adem ÖZDEMİR (Yedek Katip)

4- Sevcan İLHAN     (Yedek Katip)

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 20

Karar Konusu          : Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 1. fıkrasındaki “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki “İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur….” hükümleri gereği;

         1-Plan ve Bütçe Komisyonunun 1 (bir) yıllık süre için 3 (üç) üyeden oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

         2-Üye sayısı üç olarak belirlenen Plan ve Bütçe Komisyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği, Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının (Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 5, Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 3, İyi Parti grubunun Meclis üye sayısı :2, Meclisteki üye sayılarının Meclis üye tam sayısına oranlanması sonucunda; İhtisas Komisyonunun Cumhuriyet Halk Partisi grubundan 2 (iki) üye, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan 1 (bir) üye olmak üzere,

        Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Meclis Üyeleri Üyeleri   Aziz ÖZELCİ, Yavuz ÇAPRAZ’ın Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi İbrahim ALAYBEYOĞLU’u aday olarak belirlemiştir.

        Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı olan Meclis Üyeleri, oy birliği ile seçilmişlerdir. Durum Belediye Meclisine aynen bildirilmiştir.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ

 1- Aziz ÖZELCİ  (CHP Grubundan)

 2- Yavuz ÇAPRAZ  (CHP Grubundan)

 3- İbrahim ALAYBEYOĞLU (AKP Grubundan)

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 21

Karar Konusu          : Belediye İmar Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 1. fıkrasındaki “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki “İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur….” hükümleri gereği;

        1-İmar Komisyonunun 1 (bir) yıllık süre için 3 (üç) üyeden oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

        2-Üye sayısı üç olarak belirlenen İmar Komisyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği, Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının (Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 5, Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 3, İyi Parti grubunun Meclis üye sayısı :2, Meclisteki üye sayılarının Meclis üye tam sayısına oranlanması sonucunda; İhtisas Komisyonunun Cumhuriyet Halk Partisi grubundan 2 (iki) üye, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan 1 (bir) üye olmak üzere,

        İmar Komisyonu Üyeliği için: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Meclis Üyeleri Üyeleri   İrem Yasemin SAVAŞ, Yavuz ÇAPRAZ’ın Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi Adem ÖZDEMİR’i aday olarak belirlemiştir

        İmar Komisyonu Üyeliği için işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı olan Meclis Üyeleri oy birliği ile seçilmişlerdir.  Durum Belediye Meclisine aynen bildirilmiştir.

 İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ

1- İrem Yasemin SAVAŞ  (CHP Grubundan)

2- Yavuz ÇAPRAZ (CHP Grubundan)

3- Adem ÖZDEMİR (AKP Grubundan)

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 22

Karar Konusu          : Belediye Encümen Üyelikleri Seçiminin Yapılması.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından 2 ( iki) Encümen Üyesinin seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda; 

       Belediye Meclis Üyesi Tevfik Demir ÖZDEMİR’ in 9 (dokuz) oy,  Belediye Meclis Üyesi Sultan SAVAŞCI’ nın 9 (dokuz)  oy,  aldıkları görülmüş olup, 

       Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı olan Meclis Üyeleri, Belediye Encümen Üyeliklerine seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi.

    ENCÜMEN ÜYELERİ

    1- Tevfik Demir ÖZDEMİR  

    2- Sultan SAVAŞCI

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 23

Karar Konusu          : 2020 Mali Yılı Belediye Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Belediye Meclisine Bilgi Verilmesi

KARAR METNİ

Araç Belediye Başkanlığının 2020 mali yılı gelir-gider hesapları Denetim Komisyonu tarafından incelenerek aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2020 MALİ YILI BELEDİYE GİDER CETVELİ

2020 MALİ YILI BELEDİYE GELİR CETVELİ

Personel Giderleri

3.163.341,88TL

Vergi Gelirleri

1.040.963,02TL

SGK Prim Ödemeleri

480.921,98TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.050.141,04TL

Mal ve Hizmet Alımları

7.128.416,12TL

Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri

1.119.441,16TL

Cari Transferler

89.964,59TL

Diğer gelirler

6.109.788,20TL

Faiz Giderleri

14.247,68TL

Sermaye gelirleri

        24.809,70TL        

Sermaye Gederleri

160.232,75TL

   

TOPLAM

    11.037.125,00TL 

TOPLAM

10.345.143,12TL

 

   

 

YIL SONU İTİBARİYLE BELEDİYE BORÇLARI

YIL SONU İTİBARİYLE BELEDİYE ALACAKLARI

Devreden Kredi Borcu

27.321,52TL

Vergi Alacakları

423.748,52TL

TOPLAM

27.321,52TL

Kira Alacakları

254.055,11TL

YIL SONU İTİBARİYLE BELEDİYE BANKA MEVDUATI

Su Alacakları

714.751,05TL

Banka Mevcudu (kullanılabilir)

8.684,66TL

 

 

Blokeli Banka Mevcudu

889.051,98TL

   

TOPLAM

897.736,64TL

TOPLAM

1.392.554,68TL

YIL SONU İTİBARİYLE BELEDİYE CARİ EMANETLERİ

Cari Emanetler

 

5.844.544,50TL

TOPLAM

 

5.844.544,50TL

 

   

 

2020 YILI 31/12/2020 TARİHİ İTİBARİYLE BELEDİYE BORÇLARI

ALINAN DEPOZİTO VE TAZMİNATLAR HESABI

 1.244.981,03TL

EMANETLER HESABI

 153.955,58TL

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

 1.282.957,49TL

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

 1.585.720,80TL

FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI

 181.994,96 TL

BANKA KREDİLERİ HESABI

 27.321,52TL

CARİ EMANETLER HESABI

 5.844.544,50TL

TOPLAM

 10.321.475,88TL

Araç Belediye Başkanlığının 2020 mali yılı işlemlerle ilgili olarak Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan Denetim Raporu Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği Meclis Başkanı tarafından okunarak Belediye Meclisine bilgi verildi.

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 24

Karar Konusu          : Yeni Mahalle 59 Ada 10 Parselin Satışı Hakkındaki 05/01/2021 tarih ve 9 Sayılı Meclis Kararının İptal Edilmesi.

KARAR METNİ

Belediye Meclisinin 05/01/2021 tarih ve 9 sayılı kararı ile İlçemiz Yeni Mahalle Mülkiyeti Belediyemize ait 59 ada 10 Parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereği satışının yapılmasına, satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verilmiş olup,

        Yeni Mahalle mülkiyeti Belediyemize ait 59 ada 10 parselin tek başına inşaata elverişli olmaması ve imar uygulaması yapılması gerektiğinden satışının yapılması  için alınan Belediye Meclisinin 05/01/2021 tarih ve 9 sayılı kararının iptal edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 25

Karar Konusu          : Sokak Hayvanlarının Besleme Alanlarının Belirlenmesi ve Belirlenen Alan Dışında Sokak Hayvanı Besleyenlere Uygulanacak Ceza Tarifesinin Belirlenmesi.

KARAR METNİ

        Koronavirüs (COVİD-19) tedbirlerinin sokak hayvanlarını olumsuz etkilememesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca 05.04.2020 tarih ve 6240 sayılı Genelge yayınlanmıştır. Bu genelge ile yiyecek bulmakta zorlanacağı düşünülen sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanları olduğu tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, bu alanların dezenfekte edilmesi, vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması istenilmiştir.

        30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelge ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 4 ve 18 inci maddeleri ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 4,11 ve 21 inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, bu alandaki sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlilerinin (gönüllülerin) de aktif katılımlarının sağlanmasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda etkinliğin daha da artacağı değerlendirilmiştir.

      Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ve Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından sokak hayvanları beslenme alanı olarak belirlen alanlar haricinde sokak hayvanları için mama, yem, yiyecek bırakan kişilerin 500,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasına, kararın gereği için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Zabıta Amirliğine gönderilmesine  Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyesi Yavuz ÇAPRAZ’ın red oyuna karşılık diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 26

Karar Konusu          : Türk Kızılay’ı Araç İlçe Temsilciğine Yapılan Yer Tahsisinin İptali ve Yeniden Yer Tahsisi Yapılması.

KARAR METNİ

Belediye Meclisinin 03/03/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereği İlçemiz Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 adresindeki Araç Kültür ve İş Merkezi Binasında mülkiyeti Belediyemize ait 1. Katta bulunan 15 bağımsız bölüm numaralı iş yerinin Türk Kızılay’ı Kastamonu Şubesi Araç Temsilciliğine 3 (üç) yıllığına elektrik, ısınma vb. giderlerin belediyemiz tarafından karşılanmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesine karar verilmiştir.

        Türk Kızılay Araç İlçe Temsilciliği 23/03/2021 tarihli dilekçesinde tahsis edilen yer Kızılay’ın faaliyetlerinde yetersiz kaldığından dolayı ve Kızılay Gönüllü Merkezi kurulacağından ötürü daha önceden tahsis edilen Araç ilçesi Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 birinci katta bulunan 15 no.lu bağımsız bölümün tahsisisin kaldırılarak Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 1. Katta bulunan 23 ve 24 no.lu bağımsız bölümlerin elektrik, ısınma vb. ücretlerin Belediye tarafından karşılanmak üzere bedelsiz olarak Türk Kızılay Kastamonu Şube Araç İlçe Temsilciliğine üç yıl süreyle tahsis edilmesini talep etmiştir.

        Belediye Meclisinin 03/03/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereği İlçemiz Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 adresindeki Araç Kültür ve İş Merkezi Binasında mülkiyeti Belediyemize ait 1. Katta bulunan 15 bağımsız bölüm numaralı iş yerinin tahsisisin kaldırılmasına, Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 adresindeki Araç Kültür ve İş Merkezi Binasında mülkiyeti Belediyemize ait 1. Katta bulunan 23 ve 24 no.lu işyerlerinin Türk Kızılay’ı Kastamonu Şubesi Araç Temsilciliğine 3 (üç) yıllığına elektrik, ısınma vb. giderlerin belediyemiz tarafından karşılanmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 27

Karar Konusu          : Atatürkçü Düşünce Derneği Araç Şubesine Yer Tahsisi Yapılması.

KARAR METNİ

Atatürkçü Düşünce Derneği Araç Şubesi 02/04/2021 tarih ve 2021/01 sayılı yazılarında faaliyetlerini sürdürdüğü Dişçi İş Merkezinde bulunan Şube binalarını tahliye etmek durumunda olduklarından uygun bir binaya ihtiyaçları olduklarını, 16 Nisan 1993 tarih ve 21554 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/4239 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsü kazandıklarını, kamu yararı gözeten derneklerin üye aidatı ve bağışlar dışında bir gelirlerinin bulunmadığını faaliyetlerini duyarlı üyelerin gayretleri ile yürüttüklerini bildirmiş olup, mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Merkezinde Derneğin faaliyetlerinde kullanılmak üzere uygun bir yer tahsisi edilmesini talep etmişlerdir.

        5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereği İlçemiz Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 adresindeki Araç Kültür ve İş Merkezi Binasında mülkiyeti Belediyemize ait 1. Katta bulunan 15 bağımsız bölüm numaralı iş yerinin Araç Atatürkçü Düşünce Derneğine 3 (üç) yıllığına elektrik, ısınma vb. giderlerin belediyemiz tarafından karşılanmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Adem ÖZDEMİR ve İbrahim ALAYBEYOĞLU'nun red oylarına karşılık diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 28

Karar Konusu          : İlçemiz Çay Mahallesi 149 Ada 1 Numaralı Parselin Sokak Hayvanları Geçici Sığınma Alanı Olarak İmar Planı Tadilatı Yapılması.

KARAR METNİ

        İlçemiz Çay Mahallesi 149 Ada 1 Numaralı Parselin Sokak Hayvanları Geçici Sığınma Alanı Olarak İmar Planı Tadilatı Yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 29

Karar Konusu          : Araç Belediyesi Personel Ltd. Şirket Müdürü Görevlendirilmesi.

KARAR METNİ

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ‘nin 127 maddesi : 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 gereği  4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalışan personelin işçi statüsüne geçirilmesi için 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126' ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek-20' nci maddesi gereği kurulan Araç Belediyesi Personel Ltd. Şti. Müdürlüğü görevini yürüten Ümit ERSOY’un görev süresi dolmuştur.

        Belediyemize ait Araç Belediyesi Personel Şirketi Müdürlüğü görevini Ümit ERSOY'un yürütmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Adem ÖZDEMİR ve Sevcan İLHAN’ın red oylarına karşılık diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 30

Karar Konusu          : İlçemiz Yeni Mahalle 16 ada 6 Parselde İhdas ve Satış İşlemi Yapılması.

KARAR METNİ

KASMAB Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosun harita mühendisi 1812060081 Dip. Nolu Perihan AKKUŞ tarafından hazırlanan ekli kadastro işlem dosyasındaki krokide görülen ilçemiz Yeni Mahalle 16 ada 16 parsel ile Atatürk Caddesi arasında kalan "A(İH)" ile gösterilen kadastro harici artık parselin Belediyemiz adına ihdasen tescil işlemi yapılmasına, ihdas işleminden sonra “A(İH)” ile gösterilen kısmın 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi gereği Yeni Mahalle 16 ada 6 numaralı parsel maliklerine satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 31

Karar Konusu          : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Araç Alınması.

KARAR METNİ

         İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 34 KKB 81 plakalı 1986 model Mercedes-Benz Marka özel amaçlı itfaiye aracının satış protokolünde belirtilen şartlarda 2.000,00TL(ikibinTürklirası) bedel ile 237 sayılı kanunun 10. maddesi gereği satın alınmasına, (alım satımda doğabilecek her türlü vergi, resim, harç veya masraf tarafımıza ait olmak kaydıyla) aracın Belediyemiz adına devir iş ve iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA’ ya yetki verilmesine ve kararın gereği için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 06 Nisan 2021

Karar Sayısı              : 32

Karar Konusu          : Belediye Başkanının 2020 yılını kapsayan faaliyet raporu hakkında görüşüldü.

KARAR METNİ

         5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesine göre Belediye Başkanı 2020 yılı faaliyet raporu görüşülmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereği Belediye Başkanının 2020 yılı faaliyet raporu görüşülmesi için Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili Aziz ÖZELCİ başkanlığında yapıldı.

        Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili tarafından 2020 yılını kapsayan faaliyet raporu okundu. Yapılan açık oylama sonucunda Belediye Başkanı 2020 yılı faaliyet raporu oy birliği ile aynen kabul edildi.