Araç Belediyesi
2021 - MAYIS KARAR ÖZETLERİ
Geri
17.05.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 21/05/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 17/05/2021 tarihli Mayıs / 2021 Olağan Meclis Toplantısında alınan 33-34-35-36 sayılı meclis kararları aşağıda sunulduğu gibidir.

 

Karar Tarihi             : 17 Mayıs 2021

Karar Sayısı              : 33

Karar Konusu          : 2020 Mali Yılı Gelir – Gider Kesin Hesabı Hakkında Görüşülmesi

KARAR METNİ

2020 MALİ YILI BELEDİYE GİDER KESİN HESAP RAPORU

  • 2020 Mali yılı gider tahmini 15.500.000,00TL olarak kabul edilmiş yılı içerisinde ek bütçe yapılmamıştır.
  • 2020 Mali yılı içerisinde noksanlık bulunan ödeneklere 1.120.000,00TL aktarma yapılmıştır.
  • 2020 Mali yılı gider bütçe hesabında bulunan ve sarf olmayan ödeneklerden arta kalan 4.462.875,00 TL imha edilmiştir.
  • 2020 Mali yılı içerisinde 11.037.125,00TL harcama yapılmıştır.

2020 MALİ YILI BELEDİYE GELİR KESİN HESAP RAPORU

  • 2020 Mali yılı gelir tahmini 15.500.000,00 TL olarak kabul edilmiş yılı içerisinde ek bütçe yapılmamıştır.
  • 2020 Mali yılı içerisinde 10.785.578,62 TL tahakkuk ettirilmiştir.
  • 2019 yılından devreden tahakkuk artığı 7.829.649.08 TL olup 2020 yılı toplam tahakkuku 18.615.227,70 TL'dir.
  • Tahakkuk eden gelirlerden 10.345.143,12 TL tahsil edilmiş 1.148,50TL tahsilattan red ve iade yapılmış olup 10.343.994,62 TL net tahsilat yapılarak 2021 yılına 8.270.084,58TL devredilmiştir.

2020 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40.Maddesine istinaden yukarıdaki şekilde kabul edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi             : 17 Mayıs 2021

Karar Sayısı              : 34

Karar Konusu          : İlçemiz Çay Mahallesi 149 Ada 1 Numaralı Parselin Sokak Hayvanları Geçici Sığınma Alanı Olarak İmar Planı Tadilatı Yapılması İle İlgi Belediye İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

KARAR METNİ

Belediye Meclisinin Belediye Meclisinin 06/04/2021 Tarih ve 28 sayılı kararı ile İlçemiz Çay Mahallesi 149 Ada 1 Numaralı Parselin Sokak Hayvanları Geçici Sığınma Alanı Olarak İmar Planı Tadilatı Yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.

Belediye İmar Komisyonu 13/04/2021 tarihli raporunda düşünülen tadilatın İlçede uzun yıllardan beri süregelen sokak hayvanları ile ilgili yaşanan olumsuzlukların çözüme kavuşturulması, vatandaşların konu ile ilgili şikayetlerinin giderilmesi, sokak hayvanlarının aşılanması ve kısırlaştırılması gibi faaliyetleri yürütmek üzere birimler kurulması gerektiğinden İlçemizde bu yönde hizmet verecek bir alana ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır bu sebeple plan tadilatının kabulüne karar verilmiştir.

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda 13/04/2021 tarihli Belediye İmar Komisyon Raporunun kabul edilerek İlçemiz Çay Mahallesi 149 Ada 1 Numaralı Parselin Sokak Hayvanları Geçici Sığınma Alanı Olarak İmar Planı Tadilatı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 17 Mayıs 2021

Karar Sayısı              : 35

Karar Konusu          : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESHOT Genel Müdürlüğünden Araç Alınması

KARAR METNİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 35 KN 492 plakalı 2004 model BMC CB 260 tipi otobüs 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi doğrultusunda hazırlanıp 08/09/2004 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği Esasları çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2021 tarih ve 424 sayılı kararı ile Belediyemiz adına bedelsiz olarak hibe edilmesine karar verildiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Daire Başkanlığının 27/04/2021 tarih ve 18135 sayılı yazısı ile Belediyemize bildirilmiştir.

Belediyemiz adına bedelsiz olarak hibe edilmesine karar verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 35 KN 492 plakalı 2004 model BMC CB 260 tipi otobüsün Belediyemiz adına yapılan bedelsiz hibenin kabul edilmesine, aracın devir – teslim vb. işlemleri için Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye personeline yetki verilmesine, kararın gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 17 Mayıs 2021

Karar Sayısı              : 36

Karar Konusu          : Araç  Belediye Başkanlığı (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin Onaylanması

KARAR METNİ

Araç Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T) serisinden taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar ve kişiler arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların teknik, idari koşullarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlan 19 maddeden oluşan Araç  Belediye Başkanlığı (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin “b” bendi ve 18. Maddesinin “m” bendi gereği kabul edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile karar verilmiştir.