Araç Belediyesi
02.03.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 08/03/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 02/03/2021 tarihli Mart / 2021 Olağan Meclis Toplantısında alınan 14-15-16-17  sayılı meclis kararları aşağıda sunulduğu gibidir.

Karar Tarihi             : 02 Mart 2021

Karar Sayısı              : 14

Karar Konusu          : Memur Dolu Kadro Derece Değişikliği.

KARAR METNİ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. Maddesinin A fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi ( I ) bendi ve  49. Maddesi gereği,  22 şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan  Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine istinaden;

        Belediye Norm Memur Kadrosunda 7575 ünvan kodlu Genel İdare Hizmetleri sınıfında Anbar Memuru Özgür KARAOĞLU' nun Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan 4'üncü derecedeki (4/3) Anbar Memuru kadrosunun (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde gösterilen 3'üncü derece (3/1) Anbar Memuru kadrosuna dönüştürülmesine, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda Belediye Meclis Üyelerinin oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 02 Mart 2021

Karar Sayısı              : 15

Karar Konusu          : Emekli Olan 1 Personelin İhbar Ve Kıdem Tazminatları Ödenmesi İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması.

KARAR METNİ

1 personelin ihbar ve kıdem tazminatları ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 203.863,80-(ikiyüzüçbinsekizyüzaltmışüçTürklirasıseksenkuruş)TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 02 Mart 2021

Karar Sayısı              : 16

Karar Konusu          : Belediye Memur Norm Kadrosunda Boş Bulunan Memur Kadrolarının Düzenlenmesi.

KARAR METNİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin ( l ) bendi, 49. maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinin (l) bendi gereği ; Memur Boş Kadro Değişikliği,(ll) Sayılı Cetvel düzenlenerek, Belediyemiz mevcut norm kadroda bulunan halen boş olan  ve kullanılmayan :

        8750 unvan kodlu T.H. sınıfındaki 1-10 derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 6540 unvan kodlu T.H. sınıfındaki 1-9 derece Çözümleyici kadrosunun alınmasına, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda Belediye Meclis Üyeleri Adem ÖZDEMİR, İbrahim ALAYBEYOĞLU ve Sevcan İLHAN'ın red oylarına karşılık diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 02 Mart 2021

Karar Sayısı              : 17

Karar Konusu          : Belediyemize Ait Halı Sahanın Belediye Spor Kulübü Derneğine Tahsis Edilmesi.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi (b) bendi gereği sporu teşvik etmek ve Araç Belediye Spor Kulübüne destek sağlamak amacı ile İlçemiz Yeşil Mahalle Rafet Vergili Caddesi üzerinde bulunan Belediyemize ait Halı Sahanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereği 3 (üç) yıl süre ile Belediye Spor Kulübü Derneğine bedelsiz olarak tahsis edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oy birliğiyle karar verildi.