Araç Belediyesi
2021 - KASIM KARAR ÖZETLERİ
Geri
02.11.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 10/11/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 02/11/2021 tarihli Kasım / 2021 Olağan Meclis Toplantısında alınan 49-50-51-52-sayılı meclis kararları aşağıda sunulduğu gibidir.    

Karar Tarihi             : 02 Kasım 2021

Karar Sayısı            : 49

Karar Konusu         : 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Belediye Encümeninin 29/09/2021 tarih ve 71 sayılı kararı ile Belediye Meclisine sunulan ve Belediye Meclisinin 05/10/2021 tarih ve 47 sayılı kararı ile incelenmek üzere Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunun 12/10/2021 tarihli komisyon raporu  ile Belediye Meclisine sunulan 2022 Mali Yılı Belediye Bütçesi Kararnamesi ve Belediye Gelir ve Gider Bütçesi esami tayini sureti ile madde madde okunarak aşağıda belirtildiği şekilde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 62.maddesi gereği Belediye Meclisinin onayına sunuldu.   

2022 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

Özel Kalem Müdürlüğü

1.268.686,14 TL

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

203.074,00 TL

Mali İşler Müdürlüğü

3.006,878,00 TL

İtfaiye Çavuşluğu

2.016.314,00 TL

Zabıta Amirliği

365.663,00 TL

Fen işleri Müdürlüğü

9.146.666,86 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü

92.718,00 TL

TOPLAM

16.100.000.00 TL

2022 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

Vergi Gelirleri

2.587.515,20 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 3.433.757,40 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

1.258.894,20 TL

Diğer Gelirler

 8.029.945,20 TL

Sermaye Gelirleri

789.888,00 TL

TOPLAM

16.100.000.00 TL

 

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 62.maddesi gereği 2022 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin 16.100.000,00 TL. denk bütçe olarak kabul ve tasdikine toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi             : 02 Kasım 2021

Karar Sayısı              : 50

Karar Konusu          : 2022 Mali Yılı Belediye Tasdike Tabi Olan Tarife Cetvellerinin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi

KARAR METNİ

01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanacak tasdike tabi olan tarife cetvellerinin belirtildiği şekilde kabulüne Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 02 Kasım 2021

Karar Sayısı            : 51

Karar Konusu         : 2022 Mali Yılı Belediye Tasdike Tabi Olmayan Tarife Cetvellerinin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi

KARAR METNİ

5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin f bendinde “ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesinde “ Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet  için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” denildiğinden, 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanacak tasdike tabi olmayan tarife cetvellerinin belirtildiği şekilde kabulüne Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 02 Kasım 2021

Karar Sayısı              : 52

Karar Konusu          : İlçemiz İnönü Mahallesinde Park Yapılması İçin Protokol Yapılması Hakkında Görüşülmesi

KARAR METNİ

       5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Görev ve Sorumlulukları bölümü 14. Maddesine istinaden ilçemiz halkının park ihtiyacını gidermek amacıyla İnönü mahallesi 153 ada 11 parselin çocuk parkı yapılması şartı ile aynı taşınmaz içersinde parsel sahiplerine belediyemiz tarafından tek katlı ev yapılması karşılığı 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi (h) bendi ve 18. Maddesi (e) bendi gereği satın alınmasına, taşınmazın satış-tapu iş ve işlemleri, taşınmaz sahibi ile belediyemiz arasında yapılacak protokol iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA’ya yetki verilmesine Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.