Araç Belediyesi
2021 - HAZİRAN KARAR ÖZETLERİ
Geri
01.06.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 08/06/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 01/06/2021 tarihli Haziran / 2021 Olağan Meclis Toplantısında alınan 37-38-39-40-41 sayılı meclis kararları aşağıda sunulduğu gibidir.

 

Karar Tarihi             : 01 Haziran 2021

Karar Sayısı              : 37

Karar Konusu          : Araç Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Onaylanması.

KARAR METNİ

Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımlar ile engelli merkezlerinin oluşturulması, kadın ve çocuk korunma evleri açılması, meslek ve beceri kazandırma, doğal afetler nedeniyle zarar gören kişilere yardım yapılması ve diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlan 22 maddeden oluşan Araç Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin “b” bendi ve 18. Maddesinin “m” bendi gereği kabul edilmesine, kararın gereği için Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 01 Haziran 2021

Karar Sayısı              : 38

Karar Konusu          : İlçemiz İmar Planında Kısmi Revizyon ve Plan Değişikliği Yapılması Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

İlçemizin yürürlükte olan imar planları Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihli toplantısında onaylanmış ve kesinleşerek yürürlüğe girmiştir. İmar planının onaylanmasından sonra 3194 sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklikler planın uygulanmasını etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle planda kısmi revizyon ve değişiklik yapılması gerektiğinden, DAMPO Danışmanlık Araştırma Mimarlık Planlama LTD. ŞTİ. tarafından uygulama imar planında yapılmış daha önce kararı alınmış olan değişiklikleri de kapsayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonunun onaylanmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 01 Haziran 2021

Karar Sayısı              : 39

Karar Konusu          : Orman Bölge Müdürlüğünden İtfaiye Aracı Talep Edilmesi.

KARAR METNİ

İlçemiz Araç 119 köy ve ormanlık bakımından geniş bir yüz ölçümüne sahip olan bir coğrafyada bulunmaktadır. Yazları ormanlarda çıkan yangınları Orman İşletme Müdürlüğünün talebi üzerine orman yangınlarına ve yine 119 köyümüzde kışın çıkan ev yangınlarına ve ilçemizin yerleşim alanının genişlemesi, sitelerin ve binaların çoğalması nedeni ile yangınlara zamanında müdahale etmek için itfaiye aracına acil ihtiyacımız bulunmaktadır.

        Belediyemizin maddi imkanlarının yetersiz olması sebebiyle itfaiye aracı temin edilememektedir. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde ihtiyaç fazlası olan bir itfaiye aracının Belediyemize bedelsiz veya uygun bir bedel karşılığında satın alınmasına, aracın Belediyemize devir iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA’ya yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 01 Haziran 2021

Karar Sayısı              : 40

Karar Konusu          : Belediye Meclis Üyesi Tevfik Demir ÖZDEMİR’in İstanbul Ataşehir Belediyesi ile Kardeş Kent Olunması hakkındaki 01/06/2021 Tarihli Önergesinin Görüşülmesi.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (p) bendinde, ‘Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına kardeş kent ilişkileri kurulmasına ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek’ denildiğinden ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek üzere Belediyemiz açısından faydalı olacağı düşünüldüğünden İstanbul Ataşehir Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına, konu ile ilgili yapılacak olan protokol, anlaşma, resmi işlemler vs. tüm işlerde Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA'ya yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 01 Haziran 2021

Karar Sayısı              : 41

Karar Konusu          : Belediye Meclis Üyesi Aziz ÖZELCİ’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Minibüs Alınması Hakkındaki 01/06/2021 Tarihli Önergesinin Görüşülmesi.

KARAR METNİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 34 BB 8886 plakalı 2007 model Ford Transit Marka  minibüsün satış protokolünde belirtilen şartlarda 1.500,00TL(binbeşyüzTürklirası) bedel ile 237 sayılı kanunun 10. maddesi gereği satın alınmasına, (alım satımda doğabilecek her türlü vergi, resim, harç veya masraf tarafımıza ait olmak kaydıyla) aracın Belediyemiz adına devir iş ve iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA’ ya yetki verilmesine ve kararın gereği için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.