Araç Belediyesi
2021 - ARALIK KARAR ÖZETLERİ
Geri
07.12.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 10/12/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 07/12/2021 tarihli Aralık / 2021 Olağan Meclis Toplantısında alınan 54-55-56-57-58-59-sayılı meclis kararları aşağıda sunulduğu gibidir.           

Karar Tarihi             : 07 Aralık 2021

Karar Sayısı              : 54

Karar Konusu          : 1 Personelin İhbar Ve Kıdem Tazminatları Ödenmesi İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.’Den Kredi Kullanılması.

KARAR METNİ

1 personelin ihbar ve kıdem tazminatları ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 213.109,79TL(ikiyüzonüçbinyüzdokuzbindokuzTürklirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 07 Aralık 2021

Karar Sayısı              : 55

Karar Konusu          : Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığına Üye Olunması.

KARAR METNİ

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı 04/11/2021 tarih ve 836 sayılı yazısı ile Belediyemizin birliğe üye olmasını talep etmiş olup, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığına üye olunması toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile reddedilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 07 Aralık 2021

Karar Sayısı              : 56

Karar Konusu          : Mersin Yenişehir Belediyesi ile Kardeş Kent Olunması.

KARAR METNİ,

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (p) bendinde, ‘Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına kardeş kent ilişkileri kurulmasına ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek’ denildiğinden

            Ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek üzere Belediyemiz açısından faydalı olacağı düşünüldüğünden Mersin Yenişehir Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına, konu ile ilgili yapılacak olan protokol, anlaşma, resmi işlemler vs. tüm işlerde Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA'ya yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Karar Tarihi             : 07 Aralık 2021

Karar Sayısı              : 57

Karar Konusu          : Yeşil Mahalle 72 Ada 112 Parselin (yeni 354 Ada 77 Parsel) Belediyemize Bağışı.

KARAR METNİ

Araç Petrol Nakliyet Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. 03/12/2021 tarihli dilekçesi ile şirket adına kayıtlı  olan ilçemiz Yeşil Mahalle 72 Ada 112 Parsel numaralı ( Yeni 354 ada 77 parsel) taşınmazı Belediyemize Bedelsiz olarak bağış yapmak istediğini beyan etmiştir.

        Mülkiyeti Araç Petrol Nakliyet Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.’e ait  İlçemiz Yeşil Mahalle 72 Ada 112 Parsel numaralı ( Yeni 354 ada 77 parsel) taşınmazın Belediyemize bedelsiz bağışının kabul edilmesine, taşınmazın devir iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, kararın gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 07 Aralık 2021

Karar Sayısı              : 58

Karar Konusu          : Doğal Gaz Depo Yeri Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 15/11/2021 tarih ve 2401 sayılı yazısında İlçemize doğal gaz verilmesi ile ilgili çalışmaların başlatıldığı bildirilmiş olup, Belediye Meclisinin 23/11/2021 tarih ve 53 sayılı kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine karar verilmiştir.

            İlçemize Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından taşımalı olarak verilecek doğal gaz için ilçemiz Çay Mahallesi 112 ada 11 parselin doğal gaz depo yeri olarak kullanılmasının uygunluğunun incelenmesi için konunun Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine, kararın gereği için Belediyemiz Fen İşlerine gönderilmesine Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 07 Aralık 2021

Karar Sayısı              : 59

Karar Konusu          : Araç Belediyesi 5 Yıllık İmar Programının Görüşülmesi

KARAR METNİ

Belediye meclisinin 06/12/2016 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen 01/01/2017 - 31/12/2021 dönemini kapsayan Belediye 5 yıllık imar programı 31/12/2021 tarihinde sona erecektir.

      01/01/2022 - 31/12/2026 dönemini kapsayan Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Araç Belediyesi 5 Yıllık İmar Programının kabul edilmesine Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.